nhiệm vụ năm học 16 17 cấp tiểu học

Công văn số 1054/SGD&ĐT-CNTT ngày 19 mon 8 năm năm nhâm thìn V/v tăng nhanh đánh giá, thanh tra rà soát, đáp ứng an toàn và tin cậy khối hệ thống vấn đề

Căn cứ Công văn số 1706/UBND-KGVX ngày 08/8/2016 của Ủy ban quần chúng tỉnh Hưng Yên về sự việc tăng nhanh đánh giá, thanh tra rà soát, đáp ứng an toàn và tin cậy khối hệ thống vấn đề.

Bạn đang xem: nhiệm vụ năm học 16 17 cấp tiểu học

  • File lắp đặt kèm cặp
  • CV 1054-CNTT.pdf 2132-BTTTT-VNCERT.pdf 430_BTTTT_CATTT.doc

Ngày ban hành:

22/08/2016

Ngày hiệu lực:

22/08/2016

Trạng thái:

Đã đem hiệu lực

Công văn số 1054/SGD&ĐT-CNTT ngày 19 mon 8 năm năm nhâm thìn V/v tăng nhanh đánh giá, thanh tra rà soát, đáp ứng an toàn và tin cậy khối hệ thống vấn đề

Căn cứ Công văn số 1706/UBND-KGVX ngày 08/8/2016 của Ủy ban quần chúng tỉnh Hưng Yên về sự việc tăng nhanh đánh giá, thanh tra rà soát, đáp ứng an toàn và tin cậy khối hệ thống vấn đề.

  • Tệp lắp đặt kèm: CV 1054-CNTT.pdf Tệp lắp đặt kèm: 2132-BTTTT-VNCERT.pdf Tệp lắp đặt kèm: 430_BTTTT_CATTT.doc

Ngày ban hành:

22/08/2016

Ngày hiệu lực:

22/08/2016

Về việc sắp xếp chống họp nối mạng dự Hội nghị tổng kết năm học tập năm ngoái -2016

Về việc sắp xếp chống họp nối mạng dự Hội nghị tổng kết năm học tập năm ngoái -2016

  • Tệp lắp đặt kèm: CV 1009-CNTT.pdf

Ngày ban hành:

11/08/2016

Ngày hiệu lực:

11/08/2016

Trạng thái:

Đã đem hiệu lực

Về việc sắp xếp chống họp nối mạng dự Hội nghị tổng kết năm học tập năm ngoái -2016

Về việc sắp xếp chống họp nối mạng dự Hội nghị tổng kết năm học tập năm ngoái -2016

  • File lắp đặt kèm cặp
  • CV 1009-CNTT.pdf

Ngày ban hành:

11/08/2016

Ngày hiệu lực:

Xem thêm: soan bai tim hieu chung ve phep lap luan giai thich

11/08/2016

Trạng thái:

Đã đem hiệu lực