nhỏ từ từ 0.25 lít dung dịch naoh 1 04m

Câu hỏi:

22/06/2019 64,218

Nhỏ kể từ từ 0,25 lít hỗn hợp NaOH 1,04M vô hỗn hợp bao gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 và 0,04 mol H2SO4 nhận được từng nào gam kết tủa?

Bạn đang xem: nhỏ từ từ 0.25 lít dung dịch naoh 1 04m

A. 4,128

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

nOH- = 0,26 mol

OH-+ H+ → H2O

0,08  0,08

Al3++ 3OH-  → Al(OH)3

0,032  0,096     0,032

Fe3++ 3OH-  → Fe(OH)3

0,024   0,072       0,024

Al(OH)3+ OH- →AlO2-+ 2H2O

0,012      0,012

Kết tủa nhận được đem 0,02 mol Al(OH)3; 0,024 mol Fe(OH)3 Khối lượng là 4,128 gam

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trộn 100ml hỗn hợp lếu thích hợp bao gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100ml hỗn hợp lếu thích hợp bao gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M nhận được hỗn hợp X. Tính pH của hỗn hợp X?

A. 8

B. 14

C. 12

D. 13

Câu 2:

Dung dịch E chứa chấp những ion Mg2+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia hỗn hợp E trở nên 2 phần vì như thế nhau: Phần 1 thuộc tính với hỗn hợp NaOH dư, đun lạnh lẽo, được 0,58 gam kết tủa và 0,672 lít khí (đktc). Phần 2 thuộc tính với hỗn hợp BaCl2 dư nhận được 4,66 gam kết tủa. Tổng lượng những hóa học tan vô hỗn hợp E bằng:

A. 6,11 gam

B. 3,055 gam

C. 5,35 gam

D. 9,165 gam

Xem thêm: phân tích bài thơ đây thôn vĩ dạ của hàn mặc tử

Câu 3:

Cho 200ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,6M vô 100ml hỗn hợp chứa chấp NaHCO3 2M và BaCl2 1M nhận được a gam kết tủa. Giá trị của a là:

A. 29,55

B. 19,70

C. 39,40

D. 35,46

Câu 4:

Pha loãng 200ml hỗn hợp Ba(OH)2  bằng 1,3 lít nước nhận được hỗn hợp đem pH=13. Tính độ đậm đặc mol lúc đầu của hỗn hợp Ba(OH)2?

A. 0,375M

B. 0,325M

C. 0,300M

D. 0,425M

Câu 5:

Dung dịch X đem chứa chấp những ion: Ca2+, Na+, HCO3- và Cl-, vô cơ số mol của Cl- là 0,07 mol. Cho ½ hỗn hợp X phản xạ với hỗn hợp NaOH dư nhận được 2 gam kết tủa. Cho  ½ hỗn hợp X sót lại phản xạ với hỗn hợp Ca(OH)2 dư nhận được 4,5 gam kết tủa. Mặt không giống, nếu như đung nóng cho tới cạn hỗn hợp X rồi nung cho tới lượng ko thay đổi thì nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là:

A. 8,79

B. 8,625

C. 6,865

D. 6,645

Câu 6:

Trộn 200ml hỗn hợp Ba(OH)2 aM với 300ml hỗn hợp H2SO4 đem pH=1 nhận được m gam kết tủa và 500ml hỗn hợp đem pH=2. Giá trị của a và m thứu tự là:

A. 0,125M và 5,825 gam 

B. 0,1 M và 4,66 gam

C. 0,0625M và 2,9125 gam

Xem thêm: cau hoi trac nghiem sinh hoc 7 co dap an

D. 0,125M và 3,495 gam