phép trừ các số trong phạm vi 10000 lớp 3

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Hoạt động

Bạn đang xem: phép trừ các số trong phạm vi 10000 lớp 3

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Tính.

Phương pháp giải:

Thực hiện nay trừ những số theo lần lượt kể từ cần lịch sự trái khoáy.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết quy tắc trừ mặt hàng dọc sao cho những số đứng thảng hàng trực tiếp cột cùng nhau.

- Tính: Thực hiện nay quy tắc trừ những số theo lần lượt kể từ cần lịch sự trái khoáy.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Sông Nin là sông lâu năm nhất trái đất với chiều lâu năm 6 650 km. Sông Hồng lâu năm 1 149 km. Hỏi sông Nin dài ra hơn nữa sông Hồng từng nào ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

Muốn thăm dò sông Nin dài ra hơn nữa sông Hồng từng nào ki-lô-mét tao lấy chiều lâu năm sông Nin trừ cút chiều lâu năm sông Hồng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Sông Nin: 6 650 km

Sông Hồng: 1 149 km

Sông Nin dài ra hơn nữa sông Hồng: ?  km

Bài giải

Sông Nin dài ra hơn nữa sông Hồng số ki-lô-mét là:

6 650 – 1 149 = 5 501 (km)

Đáp số: 5 501 km.

Luyện tập

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Tính nhẩm (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ kiểu rồi tính nhẩm quy tắc trừ những số tròn xoe ngàn.

Lời giải chi tiết:

a) 7 ngàn – 3 ngàn = 4 nghìn

     7 000 – 3 000 = 4 000

b) 8 ngàn – 5 ngàn = 3 nghìn

     8 000 – 5 000 = 3 000

c) 9 ngàn – 7 ngàn = 2 nghìn

     9 000 – 7 000 = 2 000

d) 10 ngàn – 6 ngàn = 4 nghìn

            10 000 – 6 000 = 4 000

Bài 2

Xem thêm: toán lớp 4 thương có chữ số 0 trang 85

Video chỉ dẫn giải

Tính nhẩm (theo mẫu).

a) 5 200 - 200                                 b) 3 500 - 1 000 

c) 6 700 - 600                                 d) 8 400 - 6 000

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ kiểu rồi tính nhẩm quy tắc trừ những số tròn xoe trăm.

Lời giải chi tiết:

a) 2 trăm – 2 trăm = 0

     5 ngàn 2 trăm – 2 trăm = 5 nghìn

     5 200 – 200 = 5 000.

b) 3 ngàn – 1 ngàn = 2 nghìn

     3 ngàn 5 trăm – 1 ngàn = 2 ngàn 5 trăm

     3 500 – 1 000 = 2 500.

c) 7 trăm – 6 trăm = 1 trăm

     6 ngàn 7 trăm – 6 trăm = 6 ngàn 1 trăm

     6 700 – 600 = 6 100.

d) 8 ngàn – 6 ngàn = 2 nghìn

     8 ngàn 4 trăm – 6 ngàn = 2 ngàn 4 trăm

     8 400 – 6 000 = 2 400.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết quy tắc trừ mặt hàng dọc sao cho những số đứng thảng hàng trực tiếp cột cùng nhau.

- Tính: Thực hiện nay quy tắc trừ những số theo lần lượt kể từ cần lịch sự trái khoáy.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một xe cộ chở 9 000 $\ell $ dầu. Lần đầu, xe cộ bơm 2 500 $\ell $ dầu vào một trong những trạm xăng dầu. Lần sau, xe cộ bơm 2 200 $\ell $ dầu vào một trong những trạm không giống. Hỏi vô xe cộ sót lại từng nào lít dầu?

Phương pháp giải:

+) Cách 1:

Bước 1: Tìm số lít dầu sót lại vô xe cộ sau thời điểm bơm 2 500 lít dầu lần thứ nhất.

Bước 2: Tìm số lít dầu sót lại vô xe cộ sau thời điểm bơm 2 200 lít dầu chuyến nhì.

+) Cách 2:

Bước 1: Tìm tổng số lít dầu vẫn bơm của tất cả nhì chuyến.

Bước 2: Tìm số lít dầu sót lại sau nhì chuyến bơm.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Có:  9 000 lít dầu

Lần 1: 2 500 lít dầu

Lần 2: 2 200 lít dầu

Còn lại: …? lít dầu

Bài giải

Cả nhì chuyến xe cộ bơm số lít dầu là

2 500 + 2 200 = 4 700 (lít)

Xem thêm: bài tập trắc nghiệm nguyên hàm có lời giải violet

Trong xe cộ sót lại số lít dầu là

9 000 - 4 700 = 4 300 (lít)

              Đáp số: 4 300 lít