quyết định 16/2006/qđ bgdđt ngày 05/5/2006 ban hành chương trình giáo dục phổ thông

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 16/2006/QĐ-BGDĐT

Bạn đang xem: quyết định 16/2006/qđ bgdđt ngày 05/5/2006 ban hành chương trình giáo dục phổ thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 05 mon 5 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

----------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo ngày 14 mon 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị tấp tểnh số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 mon 11 năm 2002 của nhà nước quy tấp tểnh tác dụng, trách nhiệm, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Sở, cơ sở ngang Bộ;

Căn cứ Nghị tấp tểnh số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 mon 7 năm 2003 của nhà nước quy tấp tểnh tác dụng, trách nhiệm, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ tóm lại của Hội đồng vương quốc thẩm tấp tểnh Chương trình dạy dỗ phổ thông ngày 05 tháng tư năm 2006 và đề xuất của ông Viện trưởng Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục;

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo Trung học tập, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo Tiểu học tập,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tất nhiên Quyết tấp tểnh này Chương trình dạy dỗ phổ thông bao gồm:

1. Chương trình dạy dỗ phổ thông - Những yếu tố chung:

2. Chương trình dạy dỗ phổ thông cấp cho Tiểu học tập, Chương trình dạy dỗ phổ thông cấp cho Trung học tập hạ tầng, Chương trình dạy dỗ phổ thông cấp cho Trung học tập phổ thông;

3. Chương trình dạy dỗ phổ thông của 23 môn học tập và sinh hoạt dạy dỗ.

Điều 2. Quyết tấp tểnh này còn có hiệu lực thực thi sau 15 ngày, Tính từ lúc ngày đăng Công báo.

Đối với cấp cho Tiểu học tập và cấp cho Trung học tập cơ sở: Quyết tấp tểnh này thay cho thế Quyết tấp tểnh số 43/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 09 mon 11 năm 2001 của Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên phát hành Chương trình Tiểu học; Quyết tấp tểnh số 03/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 mon 01 năm 2002 của Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên phát hành Chương trình Trung học tập hạ tầng.

Đối với cấp cho Trung học tập phổ thông: Quyết tấp tểnh này được triển khai so với lớp 10 từ thời điểm năm học tập 2006 - 2007, triển khai so với lớp 10 và lớp 11 từ thời điểm năm học tập 2007 - 2008. Từ năm học tập 2008 - 2009 triển khai so với cấp cho Trung học tập phổ thông và thay cho thế Quyết tấp tểnh số 329/QĐ ngày 31 mon 3 năm 1990 của Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên phát hành Quy tấp tểnh về tiềm năng và plan giảng dạy của ngôi trường Phổ thông trung học tập, Quyết tấp tểnh số 04/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày thứ 8 mon 3 năm 2002 của Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên phát hành Quy tấp tểnh trong thời điểm tạm thời về tiềm năng và plan dạy dỗ của ngôi trường Trung học tập phổ thông.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn chống, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo Trung học tập, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo Tiểu học tập, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chương trình dạy dỗ, Thủ trưởng những đơn vị chức năng đem tương quan nằm trong Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên, Chủ tịch Ủy ban quần chúng những tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương, Giám đốc những sở dạy dỗ và giảng dạy phụ trách thực hiện Quyết tấp tểnh này./.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Minh Hiển

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
(Ban hành tất nhiên Quyết tấp tểnh số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 mon 5 năm 2006 của Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo)

LỜI NÓI ĐẦU

Đổi mới mẻ dạy dỗ phổ thông theo dõi Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội là một trong những quy trình thay đổi về nhiều nghành nghề của dạy dỗ nhưng mà trung tâm của quy trình này là thay đổi công tác dạy dỗ kể từ Tiểu học tập cho tới Trung học tập phổ thông.

Quá trình xây dựng đầu tiên công tác dạy dỗ ở Tiểu học tập, Trung học tập hạ tầng và thử nghiệm ở Trung học tập phổ thông đã cho thấy đem một trong những yếu tố rất cần được nối tiếp kiểm soát và điều chỉnh nhằm hoàn mỹ. Luật Giáo dục đào tạo năm 2005 tiếp tục quy tấp tểnh về công tác dạy dỗ phổ thông với cơ hội hiểu không hề thiếu và phù phù hợp với xu thế công cộng của toàn cầu. Do vậy, công tác dạy dỗ phổ thông rất cần phải nối tiếp được kiểm soát và điều chỉnh nhằm hoàn mỹ và tổ chức triển khai lại theo dõi quy tấp tểnh của Luật Giáo dục đào tạo.

Từ mon 12 năm 2003, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên tiếp tục tổ chức triển khai hoàn mỹ cỗ Chương trình dạy dỗ phổ thông với việc nhập cuộc của phần đông những căn nhà khoa học tập, căn nhà sư phạm, cán cỗ cai quản lí dạy dỗ và nghề giáo đang được giảng dạy dỗ bên trên những căn nhà ngôi trường. Hội đồng Quốc gia thẩm tấp tểnh Chương trình dạy dỗ phổ thông được xây dựng và tiếp tục để nhiều thời hạn kiểm tra, thẩm tấp tểnh những công tác. Sở Chương trình dạy dỗ phổ thông được phát hành thứ tự này là thành phẩm của sự việc kiểm soát và điều chỉnh, hoàn mỹ, tổ chức triển khai lại những công tác đã và đang được phát hành trước đó, thực hiện địa thế căn cứ mang lại việc cai quản lí, chỉ huy và tổ chức triển khai dạy dỗ học tập ở toàn bộ những cấp cho học tập, ngôi trường học tập bên trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Chương trình dạy dỗ phổ thông bao gồm:

1. Những yếu tố chung;

2. Chương trình chuẩn chỉnh của 23 môn học tập và sinh hoạt giáo dục;

3. Chương trình những cấp cho học: Chương trình Tiểu học tập, Chương trình Trung học tập hạ tầng, Chương trình Trung học tập phổ thông.

Nhân cơ hội này, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên van lơn trân trọng cảm ơn những căn nhà khoa học tập, căn nhà sư phạm, căn nhà giáo và cán cỗ cai quản lí dạy dỗ tiếp tục nhập cuộc tích đặc biệt vô quy trình biên soạn, hoàn mỹ những công tác. Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên van lơn tỏ bày sự cảm ơn cho tới những cơ sở, những tổ chức triển khai và những cá thể tiếp tục góp sức nhiều chủ ý trân quý mang lại việc hoàn mỹ cỗ Chương trình dạy dỗ phổ thông này.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Chương trình dạy dỗ phổ thông bao gồm:

- Mục tiêu xài dạy dỗ phổ thông, tiềm năng dạy dỗ những cấp cho học tập, tiềm năng dạy dỗ những môn học tập và sinh hoạt giáo dục;

- Phạm vi và cấu tạo nội dung dạy dỗ đáp ứng nhu cầu tiềm năng dạy dỗ của từng môn học tập, sinh hoạt dạy dỗ và phù phù hợp với sự cải tiến và phát triển tuần tự động của những cấp cho học;

- Chuẩn kiến thức và kỹ năng, kĩ năng và đòi hỏi cơ phiên bản về thái phỏng nhưng mà học viên rất cần phải và hoàn toàn có thể đạt được;

- Phương pháp dạy dỗ và kiểu dáng tổ chức triển khai dạy dỗ phù phù hợp với đặc thù của dạy dỗ phổ thông;

- Cách thức reviews thành phẩm dạy dỗ phù phù hợp với đặc thù của môn học tập và sinh hoạt dạy dỗ ở từng cấp cho học tập.

I. MỤC TIÊU CỦA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Mục tiêu xài của dạy dỗ phổ thông là gom học viên cải tiến và phát triển toàn vẹn về đạo đức nghề nghiệp, trí tuệ, thể hóa học, thẩm mĩ và những kĩ năng cơ phiên bản, cải tiến và phát triển năng lượng cá thể, tính linh động và tạo nên, tạo hình nhân cơ hội loài người nước ta xã hội căn nhà nghĩa, xây cất tư cơ hội và trách cứ nhiệm công dân; sẵn sàng mang lại học viên nối tiếp học tập lên hoặc di chuyển vô cuộc sống đời thường làm việc, nhập cuộc xây cất và đảm bảo Tổ quốc.

Mục tiêu xài của dạy dỗ phổ thông được rõ ràng hóa ở tiềm năng những cấp cho học tập và tiềm năng những môn học tập, những sinh hoạt dạy dỗ.

II. PHẠM VI, CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI NỘI DUNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

1. Kế hoạch dạy dỗ phổ thông

MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

TIỂU HỌC

MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

TRUNG HỌC CƠ SỞ

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Chuẩn

Nâng cao

Chuẩn

Nâng cao

Chuẩn

Nâng cao

Tiếng Việt

10

9

8

8

8

Ngữ văn

4

4

4

5

3

4

3,5

4

3

4

Toán

4

5

5

5

5

Toán

4

4

4

4

3

4

3,5

4

3,5

4

Đạo đức

1

1

1

1

1

Giáo dục công dân

1

1

1

1

1

1

1

Tự nhiên và Xã hội

1

1

2

Khoa học

2

2

Vật lý

1

1

1

2

2

2,5

2

2,5

2

3

Hóa học

2

2

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Sinh học

2

2

2

2

1

1,5

1 ,5

1,5

1,5

2

Lịch sử và Địa lý 

2

2

Lịch sử

1

2

1,5

1,5

1,5

1,5

1

2

1,5

Xem thêm: school uniforms are common in secondary schools in nations

2

Địa lý

1

2

1,5

1,5

1 ,5

2

1

1,5

1 5

2

Âm nhạc

1

1

1

1

1

Âm nhạc

1

1

1

0,5

Mỹ thuật

1

1

1

1

1

Mĩ thuật

1

1

1

0,5

Thủ công

1

1

1

Công nghệ

2

1,5

1,5

1

1 ,5

1,5

1

Kĩ thuật

1

1

Thể dục

1

2

2

2

2

Thể dục

2

2

2

2

2

2

2

Ngoại ngữ

3

3

3

2

3

4

3

4

3

4

Tin học

2

1,5

1,5

Giáo dục quốc chống và an ninh

35 tiết/năm

Tự lựa chọn (không bắt buộc)

*

*

*

*

*

Tự chọn

2

2

2

2

4

1,5

4

1

4

1,5

Giáo dục tập luyện thể

2

2

2

2

2

Giáo dục tập luyện thể

2

2

2

2

2

2

2

Giáo dục ngoài giờ lên lớp

4 tiết/tháng

Giáo dục ngoài giờ lên lớp

4 tiết/tháng

Giáo dục phía nghiệp

3 tiết/tháng

Giáo dục nghề ngỗng phổ thông

3 tiết/tuần

Tổng số tiết/tuần

22+

23+

23+

25+

25+

Tổng số tiết/tuần

27+

28,5+

29,5+

29+

29,5+

19,5+

29,5+

Giải quí, phía dẫn

a) Các số vô cột ứng với từng môn học tập, sinh hoạt dạy dỗ là số tiết của môn học tập, sinh hoạt dạy dỗ ê vô một tuần. Các số tất nhiên vết + ở dòng sản phẩm tổng số tiết/tuần chỉ tổng thời lượng của những môn học tập và những sinh hoạt dạy dỗ vô một tuần. Dấu * chỉ thời lượng của những nội dung tự động lựa chọn và môn học tập tự động lựa chọn ở Tiểu học tập.

b) Tại Tiểu học tập, thời lượng hàng năm học tập tối thiểu là 35 tuần. Đối với những ngôi trường, lớp dạy dỗ học tập 5 buổi/tuần, từng buổi học tập không thật 4 giờ (240 phút); những ngôi trường, lớp dạy dỗ học tập 2 buổi/ngày hoặc nhiều hơn nữa 5 buổi/tuần, thường ngày học tập không thật 7 giờ (420 phút). Mỗi tiết học tập tầm 35 phút. Tất cả những ngôi trường, lớp đều triển khai plan dạy dỗ này.

Ở Trung học tập hạ tầng và Trung học tập phổ thông, thời lượng hàng năm học tập tối thiểu là 35 tuần. Đối với những ngôi trường, lớp dạy dỗ học tập 6 buổi/tuần, từng buổi học tập không thật 5 tiết; những ngôi trường, lớp dạy dỗ học tập 2 buổi/ngày hoặc nhiều hơn nữa 6 buổi/tuần, thường ngày học tập không thật 8 tiết. Thời lượng từng tiết học tập là 45 phút. Tất cả những ngôi trường, lớp đều triển khai plan dạy dỗ này.

c) Tại Tiểu học tập, chính thức kể từ lớp 1, so với những ngôi trường, lớp dạy dỗ học tập giờ dân tộc bản địa hoàn toàn có thể sử dụng thời lượng tự động lựa chọn nhằm dạy dỗ học tập giờ dân tộc bản địa. Bắt đầu kể từ lớp 3, thời lượng tự động lựa chọn dùng để làm dạy dỗ học tập những nội dung tự động lựa chọn và nhì môn học tập tự động lựa chọn (Ngoại ngữ và Tin học). Học sinh hoàn toàn có thể lựa chọn hoặc ko lựa chọn học tập những nội dung và nhì môn học tập nêu bên trên.

Ở Trung học tập hạ tầng, cần dùng thời lượng dạy dỗ học tập tự động lựa chọn nhằm dạy dỗ học tập một trong những chủ thể tự động lựa chọn, giờ dân tộc bản địa, Tin học tập,... Tại Trung học tập phổ thông, cần dùng thời lượng dạy dỗ học tập tự động lựa chọn nhằm dạy dỗ học tập một trong những chủ thể tự động lựa chọn, một trong những môn học tập nâng lên.

d) Kế hoạch dạy dỗ Trung học tập phổ thông bao gồm plan dạy dỗ những môn học tập và sinh hoạt dạy dỗ theo dõi công tác chuẩn chỉnh và plan dạy dỗ 8 môn học tập đem nội dung nâng lên.

e) Việc vận dụng plan dạy dỗ này cho những vùng miền, những ngôi trường thường xuyên biệt, những ngôi trường, lớp học tập 2 buổi/ngày, những ngôi trường, lớp học tập nhiều hơn nữa 5 buổi/tuần so với đái học tập, nhiều hơn nữa 6 buổi/tuần so với trung học tập hạ tầng và trung học tập phổ thông, triển khai theo phía dẫn của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên.

2. Yêu cầu so với nội dung dạy dỗ phổ thông

Nội dung dạy dỗ phổ thông cần đạt được những đòi hỏi sau:

a) chỉ bảo đảm dạy dỗ toàn diện; cải tiến và phát triển phẳng phiu, hợp lý về đạo đức nghề nghiệp, trí tuệ, thể hóa học, thẩm mĩ và những kĩ năng cơ bản; tạo hình và cải tiến và phát triển những phẩm hóa học, năng lượng quan trọng của loài người nước ta đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của sự việc nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa khu đất nước;

b) chỉ bảo đảm tính phổ thông, cơ phiên bản, tân tiến, phía nghiệp và đem hệ thống; chú ý thực hành thực tế, gắn kèm với thực tiễn đưa cuộc sống đời thường, phù phù hợp với tâm sinh lí giai đoạn của học viên, đáp ứng nhu cầu tiềm năng dạy dỗ phổ thông;

c) Tạo ĐK triển khai cách thức dạy dỗ đẩy mạnh tính tích đặc biệt, tự động giác, dữ thế chủ động, tạo nên của học viên, tu dưỡng năng lượng tự động học;

d) chỉ bảo đảm tính thống nhất của công tác dạy dỗ phổ thông vô phạm vi toàn quốc, mặt khác hoàn toàn có thể áp dụng mang lại phù phù hợp với điểm lưu ý những vùng miền, căn nhà ngôi trường và những group đối tượng người tiêu dùng học tập sinh;

e) Tiếp cận chuyên môn dạy dỗ phổ thông của những nước đem nền dạy dỗ cải tiến và phát triển vô điểm và bên trên toàn cầu.

III. CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VÀ YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Chuẩn kiến thức và kỹ năng, kĩ năng là những đòi hỏi cơ phiên bản, ít nhất về kiến thức và kỹ năng, kĩ năng của môn học tập, sinh hoạt dạy dỗ nhưng mà học viên rất cần phải và hoàn toàn có thể đạt được sau từng quá trình tiếp thu kiến thức. Mỗi cấp cho học tập đem chuẩn chỉnh kiến thức và kỹ năng, kĩ năng và đòi hỏi về thái phỏng nhưng mà học viên rất cần phải đạt được.

Chuẩn kiến thức và kỹ năng, kĩ năng là địa thế căn cứ nhằm biên soạn sách giáo khoa, vận hành dạy dỗ học tập, reviews thành phẩm dạy dỗ ở từng môn học tập, sinh hoạt dạy dỗ nhằm mục đích bảo vệ tính thống nhất, tính khả thi đua của công tác dạy dỗ phổ thông; bảo vệ unique và hiệu suất cao của quy trình dạy dỗ.

IV. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

1. Phương pháp dạy dỗ phổ thông cần đẩy mạnh được xem tích đặc biệt, tự động giác, dữ thế chủ động, tạo nên của học tập sinh; phù phù hợp với đặc thù môn học tập, điểm lưu ý đối tượng người tiêu dùng học viên, ĐK của từng lớp học; tu dưỡng mang lại học viên cách thức tự động học tập, năng lực thích hợp tác; tập luyện kĩ năng áp dụng kiến thức và kỹ năng vô thực tiễn; tác dụng cho tới tình thân, đem đến nụ cười, hào hứng và trách cứ nhiệm tiếp thu kiến thức mang lại học viên.

Sách giáo khoa và phương tiện đi lại dạy dỗ học tập cần đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của cách thức dạy dỗ phổ thông.

2. Hình thức tổ chức triển khai dạy dỗ phổ thông bao hàm những kiểu dáng tổ chức triển khai dạy dỗ học tập và sinh hoạt dạy dỗ bên trên lớp, vô và ngoài căn nhà ngôi trường. Các kiểu dáng tổ chức triển khai dạy dỗ cần bảo vệ phẳng phiu, hợp lý thân ái dạy dỗ học tập những môn học tập và sinh hoạt giáo dục; thân ái dạy dỗ học tập theo dõi lớp, group và cá nhân; bảo vệ unique dạy dỗ công cộng mang lại từng đối tượng người tiêu dùng và tạo nên ĐK cải tiến và phát triển năng lượng cá thể của học viên.

Để bảo vệ quyền tiếp thu kiến thức và tiếp thu kiến thức đem unique mang lại từng trẻ nhỏ, hoàn toàn có thể tổ chức triển khai dạy dỗ học tập và sinh hoạt dạy dỗ theo dõi lớp ghép, lớp học tập hòa nhập,…

Đối với học viên đem năng khiếu sở trường, hoàn toàn có thể và rất cần phải áp dụng kiểu dáng tổ chức triển khai dạy dỗ học tập và sinh hoạt dạy dỗ tương thích nhằm mục đích cải tiến và phát triển năng khiếu sở trường, góp thêm phần tu dưỡng tài năng ngay lập tức kể từ dạy dỗ phổ thông.

3. Giáo viên dữ thế chủ động lựa lựa chọn, áp dụng những cách thức và kiểu dáng tổ chức triển khai dạy dỗ mang lại phù phù hợp với nội dung, đối tượng người tiêu dùng và ĐK rõ ràng.

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

1. Đánh giá chỉ thành phẩm dạy dỗ của học viên ở những môn học tập và sinh hoạt dạy dỗ trong những lớp, từng cấp cho học tập nhằm mục đích xác lập cường độ đạt được tiềm năng dạy dỗ, thực hiện địa thế căn cứ nhằm kiểm soát và điều chỉnh quy trình dạy dỗ, góp thêm phần nâng lên unique dạy dỗ toàn vẹn.

2. Đánh giá chỉ thành phẩm dạy dỗ của học viên ở những môn học tập, sinh hoạt dạy dỗ trong những lớp, từng cấp cho học tập cần thiết phải:

a) chỉ bảo đảm tính khách hàng quan liêu, toàn vẹn, khoa học tập và trung thực;

b) Căn cứ vô chuẩn chỉnh kiến thức và kỹ năng, kĩ năng và đòi hỏi về thái phỏng được rõ ràng hóa ở từng môn học tập, sinh hoạt giáo dục;

c) Phối thích hợp thân ái reviews thông thường xuyên và reviews tấp tểnh kì, reviews của nghề giáo và tự động reviews của học viên, reviews ở trong nhà ngôi trường và reviews của mái ấm gia đình, của nằm trong đồng;

d) Kết thích hợp thân ái kiểu dáng trắc nghiệm khách hàng quan liêu, tự động luận và những kiểu dáng reviews khác;

Xem thêm: đốt cháy hoàn toàn 50ml hỗn hợp khí x gồm trimetylamin

e) Sử dụng khí cụ reviews tương thích.

3. Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên quy tấp tểnh việc reviews vì chưng điểm kết phù hợp với phán xét của nghề giáo hoặc chỉ reviews vì chưng phán xét của nghề giáo mang lại từng môn học tập và sinh hoạt dạy dỗ. Sau từng lớp, cấp cho học tập đem reviews xếp loại thành phẩm dạy dỗ của học viên. Kết đốc lớp 12, tổ chức triển khai kỳ thi đua chất lượng tốt nghiệp Trung học tập phổ thông./.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN