quyết định số 06/2006/qđ bnv

BỘ NỘI VỤ
******

Bạn đang xem: quyết định số 06/2006/qđ bnv

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc
********

Số: 06/2006/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 21 mon 03 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN MẦM NON VÀ GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CÔNG LẬP

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị toan số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 mon 10 năm 2003 của nhà nước về sự tuyển chọn dụng, sử dụng và vận hành cán cỗ, công chức trong những đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước;
Căn cứ Nghị toan số 45/2003/NĐ-CP ngày 9 mon 5 năm 2003 của nhà nước quy định công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Sở Nội vụ;
Theo ý kiến đề nghị của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên bên trên Công văn số 4054/TCCB ngày 23 tháng 5 năm 2005;
Xét ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phát hành kèm cặp theo Quyết toan này Quy chế review, xếp loại nhà giáo thiếu nhi và nhà giáo phổ thông công lập.

Điều 2. Quyết toan này còn có hiệu lực thực hiện sau 15 ngày Tính từ lúc ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan lại ngang Sở, ban ngành nằm trong nhà nước, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương phụ trách thực hiện Quyết toan này.

QUY CHẾ

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN MẦM NON VÀ GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CÔNG LẬP
(Ban hành tất nhiên Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 mon 3 năm 2006 của Sở trưởng Sở Nội vụ)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng người dùng điều chỉnh

1. Quy chế này quy toan nội dung, tiêu chuẩn review, xếp loại so với nhà giáo hiện tại đang công tác làm việc trong những cơ sở giáo dục thiếu nhi, hạ tầng dạy dỗ phổ thông, trung tâm dạy dỗ thông thường xuyên và trung tâm chuyên môn tổ hợp - phía nghiệp công lập.

2. Quy chế này sẽ không vận dụng để đánh giá bán, xếp loại nhà giáo, giáo viên hiện tại đang công tác làm việc bên trên những hạ tầng giáo dục nghề nghiệp và công việc, dạy dỗ ĐH và sau ĐH và viên chức ko trực tiếp giảng dạy dỗ bên trên những hạ tầng dạy dỗ quy toan bên trên Khoản 1 điều này.

Điều 2. Mục đích review, xếp loại

Đánh giá bán, xếp loại nhà giáo nhằm mục đích thực hiện rõ ràng năng lượng, trình độ chuyên môn, thành quả công tác làm việc, phẩm hóa học chủ yếu trị, đạo đức, lối sinh sống thực hiện địa thế căn cứ nhằm những cung cấp vận hành dạy dỗ sắp xếp, dùng, chỉ định, đào tạo nên, tu dưỡng và tiến hành cơ chế quyết sách so với nhà giáo.

Điều 3. Yêu cầu review, xếp loại

1. Đánh giá bán, xếp loại nhà giáo là một nội dung cần thiết của công tác làm việc vận hành cán cỗ. Khi tổ chức review, xếp loại cần đáp ứng khách hàng quan lại, khoa học tập, công khai minh bạch, vô tư, dân ngôi nhà, phản ánh đúng năng lượng và phẩm hóa học của giáo viên; cần thực hiện rõ ràng được ưu thế, lỗi, mặt mạnh, mặt mũi yếu đuối về phẩm hóa học chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống, năng lượng và hiệu quả công tác làm việc, tài năng cách tân và phát triển của nhà giáo.

2. Đánh giá bán, xếp loại nhà giáo là việc thực hiện thông thường xuyên của những hạ tầng dạy dỗ vào cụ thể từng năm học tập nhằm mục đích xúc tiến đội ngũ nhà giáo không ngừng nghỉ học hành, tập luyện nhằm nâng lên phẩm hóa học chủ yếu trị, đạo đức, lối sinh sống, trình độ chuyên môn trình độ chuyên môn, nhiệm vụ, nêu gương chất lượng cho những người học tập.

3. Đánh giá bán, xếp loại nhà giáo phải bảo đảm những Tóm lại chính và đúng đắn.

4. Việc review, xếp loại giáo viên tiến hành thường niên sau 1 năm học tập.

Điều 4. Căn cứ đánh giá bán, xếp loại

1. Căn cứ nhập xài chuẩn chỉnh và nhiệm vụ ở trong phòng giáo được quy toan bên trên Khoản 2 Điều 61, Điều 63 và Điều 67 Luật Giáo dục đào tạo ngày 02 mon 12 năm 1998; Điều 70, Điều 72 và Điều 77 Luật giáo dục sửa thay đổi ngày 14 mon 6 năm 2005.

2. Nghĩa vụ và những việc cán cỗ, công chức ko được sản xuất quy toan bên trên những Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19 và Điều đôi mươi của Pháp mệnh lệnh cán cỗ, công chức năm 1998 và Pháp mệnh lệnh sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Pháp lệnh cán cỗ, công chức năm 2000.

3. Chức trách móc, trách nhiệm của giáo viên được phân công; những quy toan về nhà giáo được quy toan nhập Điều lệ nhà ngôi trường, Quy chế về tổ chức triển khai và sinh hoạt ở trong phòng ngôi trường hiện tại hành và điều kiện thực hiện tại trách nhiệm nhập thời hạn review, xếp loại nhà giáo.

4. Kết trái ngược tập luyện và giảng dạy của nhà giáo nhập năm học tập được review.

Chương 2:

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI

Điều 5. Nội dung tiến công giá

Việc review, xếp loại giáo viên sau 1 năm học tập cần địa thế căn cứ nhập những quy toan bên trên Điều 4 của Quy chế này về các mặt:

1. Phẩm hóa học chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống:

a. Nhận thức tư tưởng, chủ yếu trị;

b. Chấp hành quyết sách, pháp luật của Nhà nước;

c. Việc chấp hành quy định của ngành, quy toan của ban ngành, đơn vị chức năng, đáp ứng con số, quality ngày, giờ công lao động;

d. Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, nhân cơ hội và lối sống trong mát, nhập sáng sủa của giáo viên; ý thức đấu giành chống những biểu hiện tiêu cực; sự tin tưởng nhập người cùng cơ quan, học viên và nhân dân;

đ. Tinh thần đoàn kết; tính trung thực nhập công tác; mối quan hệ người cùng cơ quan, thái chừng đáp ứng quần chúng. # và học viên.

2. Kết trái ngược công tác làm việc được giao:

a. Khối lượng, quality, hiệu quả giảng dạy dỗ và công tác làm việc vào cụ thể từng địa điểm, từng thời hạn và từng ĐK công tác cụ thể;

b. Tinh thần học hành nâng cao trình chừng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, ý thức trách móc nhiệm trong giảng dạy dỗ và công tác; ý thức phê bình, tự động phê bình.

3. Khả năng cách tân và phát triển (về chuyên môn, nhiệm vụ, năng lượng vận hành và sinh hoạt xã hội v.v...).

Điều 6. Tiêu chuẩn xếp loại

1. Tiêu chuẩn chỉnh xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống:

a. Loại tốt: Là những nhà giáo đạt các đòi hỏi sau:

- Chấp hành chất lượng quyết sách, pháp luật của Nhà nước;

- Gương khuôn mẫu tiến hành tương đối đầy đủ nghĩa vụ của cán cỗ, công chức, những quy toan của Điều lệ ngôi nhà ngôi trường, Quy chế về tổ chức và sinh hoạt ở trong phòng trường;

- Hoàn trở thành chất lượng những nhiệm vụ được giao;

- Giữ gìn phẩm hóa học, đáng tin tưởng, danh dự ở trong phòng giáo; tôn trọng nhân cơ hội của những người học tập, cư xử vô tư với người học, bảo đảm an toàn những quyền, quyền lợi quang minh chính đại của những người học;

- Sống khuôn mẫu mực, nhập sáng; sở hữu uy tín cao nhập người cùng cơ quan, học viên và nhân dân; sở hữu tác động chất lượng nhập ngôi nhà trường và ngoài xã hội.

b. Loại khá: Là những nhà giáo đạt các đòi hỏi sau:

Xem thêm: cam nhan ve doan 1 bai tho phu song bach dang

- Chấp hành tương đối đầy đủ quyết sách, pháp luật của Nhà nước;

- Thực hiện tại tương đối đầy đủ nhiệm vụ của cán cỗ, công chức, những quy toan của Điều lệ ngôi nhà ngôi trường, Quy chế về tổ chức triển khai và hoạt động ở trong phòng trường;

- Hoàn trở thành chất lượng những trách nhiệm được giao;

- Giữ gìn phẩm hóa học, đáng tin tưởng, danh dự ở trong phòng giáo; tôn trọng nhân cơ hội của những người học tập, cư xử vô tư với người học, bảo đảm an toàn những quyền, quyền lợi quang minh chính đại của những người học;

- Có đáng tin tưởng cao nhập người cùng cơ quan, học sinh và quần chúng. #.

c. Loại trung bình: Là những giáo viên đạt những đòi hỏi sau:

- Chấp hành quyết sách, pháp luật của Nhà nước;

- Thực hiện tại tương đối đầy đủ nhiệm vụ của cán cỗ, công chức, những quy toan của Điều lệ ngôi nhà ngôi trường, Quy chế về tổ chức triển khai và hoạt động ở trong phòng trường;

- Hoàn trở thành những trách nhiệm được giao;

- Còn thiếu thốn sót nhập kỷ luật lao động, nền nếp trình độ chuyên môn và lối sinh sống, sở hữu lỗi tuy nhiên không tới cường độ kỷ luật khiển trách;

- Uy tín nhập người cùng cơ quan và học sinh quá thấp.

d. Loại kém: Là những nhà giáo vi phạm một trong những tình huống sau:

- Không chấp hành tương đối đầy đủ chính sách, pháp lý của Nhà nước;

- Có thiếu thốn sót về đạo đức nghề nghiệp và lối sống;

- Không triển khai xong những trách nhiệm được giao;

- Bị xử lý kỷ luật kể từ hình thức khiển trách móc trở lên;

- Không còn tin tưởng nhập đồng nghiệp, học viên và quần chúng. #.

2. Tiêu chuẩn chỉnh xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ:

Tất cả nhà giáo của những cơ sở giáo dục quy toan bên trên Khoản 1 Điều 1 của Quy chế này đều được review xếp loại chuyên môn, nhiệm vụ lịch một lượt nhập năm học tập ở cung cấp ngôi trường nhằm xếp thành 04 loại: chất lượng, khá, khoảng, xoàng xĩnh. Kết trái ngược review, xếp loại trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là xài chuẩn chỉnh cần thiết nhằm phân loại nhà giáo sau review.

Nội dung, xài chuẩn chỉnh ví dụ về chuyên môn, nhiệm vụ của loại chất lượng, khá, khoảng, xoàng xĩnh theo gót quy toan và chỉ dẫn của Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên (Quy chế review, xếp loại trình độ chuyên môn, nhiệm vụ giáo viên thiếu nhi, nhà giáo tè học tập, nhà giáo trung học tập hạ tầng, nhà giáo trung học phổ thông, nhà giáo của trung tâm dạy dỗ thông thường xuyên và trung tâm kỹ thuật tổng hợp ý - phía nghiệp và Hướng dẫn review, xếp loại giờ dạy dỗ ở bậc trung học).

Điều 7. Các trường hợp ý kiểm tra cụ thể

1. Khi kiểm tra cho tới đáng tin tưởng, lối sinh sống, cần so sánh với những hành động bị cấm của nhà giáo được quy toan nhập Điều lệ nhà ngôi trường, Quy chế tổ chức triển khai và sinh hoạt ở trong phòng ngôi trường, trung tâm dạy dỗ thường xuyên và trung tâm chuyên môn tổ hợp - phía nghiệp. Nếu nhà giáo vi phạm một trong những hành động nhưng mà ngôi nhà giáo ko được sản xuất quy toan bên trên Điều 75 Luật Giáo dục đào tạo sửa thay đổi ngày 14 mon 6 năm 2005 thì bị xếp xài chuẩn chỉnh về phẩm hóa học chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống thấp rộng lớn một bậc ngay tắp lự kề đối với quy toan.

2. Không xếp xài chuẩn chỉnh về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống đạt loại chất lượng so với những nhà giáo sở hữu xài chuẩn xếp loại về trình độ chuyên môn nhiệm vụ kể từ khoảng trở xuống.

3. Trường hợp ý nhà giáo bị xử lý kỷ luật nhưng mà đang được sở hữu ra quyết định không còn hiệu lực hiện hành kỷ luật thì ko địa thế căn cứ nhập mẫu mã kỷ luật cơ nhằm review, xếp loại về đạo đức nghề nghiệp mang lại thời hạn tiếp sau.

Điều 8. Phân loại nhà giáo sau tiến công giá

Căn cứ nhập nội dung review và tiêu chuẩn chỉnh xếp loại quy toan bên trên Điều 5 và Điều 6 của Quy chế này, người đứng đầu các hạ tầng dạy dỗ tiến hành phân loại nhà giáo theo gót 04 loại sau:

1. Loại xuất sắc: Là những giáo viên sở hữu phẩm hóa học chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống xếp loại tốt; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ xếp loại chất lượng.

2. Loại khá: Là những giáo viên không đầy đủ ĐK xếp loại chất lượng đạt những đòi hỏi sau: Có phẩm hóa học chủ yếu trị, đạo đức, lối sinh sống và trình độ chuyên môn nhiệm vụ xếp kể từ loại khá trở lên trên.

3. Loại trung bình: Là những giáo viên ko đầy đủ ĐK xếp loại chất lượng, loại khá và đạt những đòi hỏi sau: Có phẩm hóa học chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống xếp loại khoảng trở lên; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ xếp loại khoảng.

4. Loại kém: Là những nhà giáo có một trong những xếp loại sau đây:

a. Phẩm hóa học chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống xếp loại kém;

b. Chuyên môn, nhiệm vụ xếp loại kém.

Điều 9. Quy trình review, xếp loại

Việc review xếp loại giáo viên được tổ chức theo gót trình tự động sau:

1. Cá nhân viết lách bạn dạng tự động đánh giá, đánh giá bán, xếp loại theo gót nội dung review, xài chuẩn chỉnh xếp loại quy toan bên trên Điều 5, Điều 6 của Quy chế này.

2. Tập thể tổ cỗ môn (hoặc tổ chuyên môn) điểm nhà giáo thao tác làm việc nhập cuộc gom ý và ghi chủ kiến đánh giá của tổ vào bạn dạng tự động đánh giá, review của cá thể.

3. Người hàng đầu những hạ tầng giáo dục trực tiếp review, xếp loại nhà giáo theo gót từng nội dung quy toan bên trên Quy chế này sau thời điểm tìm hiểu thêm chủ kiến đánh giá của tổ cỗ môn (hoặc tổ chuyên nghiệp môn) theo 04 nấc độ: Xuất sắc, Khá, Trung bình và Kém. Người hàng đầu những hạ tầng giáo dục công tía công khai minh bạch thành quả phân loại nhà giáo trước phiên họp của Hội đồng nhà trường và report ban ngành vận hành cung cấp bên trên thẳng bởi văn bạn dạng.

4. Giáo viên sở hữu quyền được trình bày chủ kiến của tôi, bảo chú ý loài kiến tự động review tuy nhiên cần chấp hành chủ kiến kết luận của ban ngành vận hành sở hữu thẩm quyền.

5. Người hàng đầu những hạ tầng giáo dục ghi rõ ràng thành quả review, xếp loại nhập bạn dạng tự động review, xếp loại của giáo viên và được lưu thường niên nhập làm hồ sơ cán cỗ của nhà giáo.

Điều 10. Các giáo viên khác

Giáo viên công tác làm việc ở những vùng cao, vùng sâu sắc, hải hòn đảo, vùng sở hữu ĐK kinh tế tài chính - xã hội quan trọng khó khăn khăn; giáo viên những cỗ môn Thể dục Thể thao, Nhạc, Họa, Giáo dục đào tạo công dân thì tùy từng điều kiện ví dụ của địa hạt và mối cung cấp nhà giáo được huấn luyện và đào tạo nhằm áp dụng Quy chế này Lúc review, xếp loại.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên và Sở Nội vụ

1. Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên chỉ dẫn, kiểm tra việc tiến hành quy định này của những Sở, ban ngành ngang Sở, ban ngành thuộc Chính phủ, Ủy ban quần chúng. # những tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương.

2. Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ngôi nhà trì phối phù hợp với Sở Nội vụ tổ hợp thành quả review, xếp loại nhà giáo theo gót quy định tại Quy chế này.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên, Sở Nội vụ, Sở, ngành nằm trong tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương

1. Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo chủ trì phối phù hợp với Giám đốc Sở Nội vụ những tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương chỉ đạo, đánh giá việc tiến hành quy định này so với những hạ tầng dạy dỗ công lập quy toan bên trên Khoản 1 Điều 1 của Quy chế này và report thành quả tiến hành về Bộ Giáo dục và Đào tạo nên nhằm theo gót dõi.

2. Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên, Giám đốc những Sở, ngành sở hữu những hạ tầng dạy dỗ trực nằm trong chỉ huy, đánh giá việc thực hiện tại quy định này so với những hạ tầng dạy dỗ theo gót phân cung cấp hiện tại hành.

Điều 13. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục đào tạo và Phòng Nội vụ - Lao động thương binh và Xã hội quận, thị xã, thị xã, TP. Hồ Chí Minh nằm trong tỉnh

Trưởng chống Giáo dục đào tạo ngôi nhà trì phối hợp với Trưởng chống Nội vụ - Lao động thương binh và Xã hội chỉ huy, kiểm tra việc tiến hành Quy chế này so với những hạ tầng dạy dỗ theo gót phân cung cấp hiện tại hành và report thành quả tiến hành về Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên và Sở Nội vụ.

Điều 14. Trách nhiệm của những hạ tầng dạy dỗ công lập

Người hàng đầu những hạ tầng giáo dục công lập sở hữu trách móc nhiệm tổ chức triển khai tiến hành việc review, xếp loại giáo viên theo Quy chế này và report thành quả mang lại ban ngành vận hành cung cấp bên trên thẳng theo từng năm học tập của những cung cấp huấn luyện và đào tạo.

Xem thêm: nội dung cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về đạo đức