số lớn nhất có 7 chữ số hơn số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau là

  1. Lớp 4

  2. Số lớn số 1 sở hữu 7 chữ số rộng lớn số lớn số 1 sở hữu 6 chữ số không giống nhau là:

hint-header

Cập nhật ngày: 28-01-2022


Chia sẻ bởi: Phạm Trần Ánh Như


Số lớn số 1 sở hữu 7 chữ số rộng lớn số lớn số 1 sở hữu 6 chữ số không giống nhau là:

A

9012345

B

9000000

C

091234

D

9081234

Chủ đề liên quan

Diện tích hình bình hành là 252cm2 sở hữu lối cao là 6cm, chừng lâu năm lòng của hình bình hành là:

A

12cm

B

42cm

C

18cm

D

5cm

Trên phiên bản đồ gia dụng tỉ trọng 1 : 1 000 người tao đo được chiều rộng lớn một miếng vươn trồng hoa hình chữ nhật có tính lâu năm là 2 centimet. Trong thực tiễn, chiều rộng lớn của miếng vườn trồng hoa hình chữ nhật cơ là:

A

20 centimet

B

200 centimet

C

20 m

D

200 m

Phân số nào là vị phân số ?

A

B

C

D

Viết số phù hợp vô địa điểm chấm: phút = ……… giây
Số phù hợp điền vô địa điểm chấm là:

A

132

B

30

C

35

D

45

Trung bình nằm trong của những số: 220 ; 221 và 222 là :

A

663

B

220

C

221

D

222

Hình sở hữu số dù vuông tiếp tục tô đậm là:

A

B

C

D

Dãy phân số nào là tại đây được xếp theo dõi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé?

A

; ; ; ;

B

; ; ; ;

C

; ; ; ;

D

; ; ; ;

Tính + = ....

A

B

C

D

Tính x = ....

A

B

C

D

Tính : = ....

A

B

C

2

D

Hiện ni tuổi hạc con cái vị tuổi u và xoàng u 28 tuổi hạc. Tính tuổi hạc của từng người hiện tại nay?

A

Mẹ: 28 tuổi hạc, con: 8 tuổi

B

Mẹ: 28 tuổi hạc, con: 2 tuổi hạc

C

Mẹ: 32 tuổi hạc, con: 2 tuổi hạc

D

Mẹ: 32 tuổi hạc, con: 4 tuổi

Tìm x:

A

x = 130

B

x = 120

C

x = 110

D

x = 100

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất: =

A

B

C

D

Phân số nhỏ rộng lớn 1 là:

A

B

C

D

Số phân tách không còn cho tất cả 3 và 5 là:

A

121

B

247

C

915

D

320

Rút gọn gàng những phân số sẽ được phân số tối giản:

A

`

B

C

D

Khôi Nguyên sở hữu 27 quyển truyện và 10 cuốn sách. Tỉ số thân thiết cuốn sách và quyển truyện của Khôi Nguyên là:

A

B

C

D

Viết số phù hợp vô địa điểm chấm: 12km 9m = ..... m
Số phù hợp điền vô địa điểm chấm là:

A

129

B

1290

C

12900

D

12009

Số lớn số 1 sở hữu 7 chữ số rộng lớn số lớn số 1 sở hữu 6 chữ số không giống nhau là:

A

9012345

B

9000000

D

9081234