sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

Các nhân tố vô bảng tuần trả được bố trí theo hướng tăng dần dần của năng lượng điện phân tử nhân vẹn toàn tử.

II. CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN

1. Ô vẹn toàn tố

Bạn đang xem: sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

- Ô nhân tố mang đến biết: Số hiệu vẹn toàn tử, kí hiệu chất hóa học, thương hiệu nhân tố, vẹn toàn tử khối của nhân tố tê liệt.

- Số hiệu vẹn toàn tử có số trị ngay số đơn vị chức năng năng lượng điện phân tử nhân và ngay số electron vô vẹn toàn tử. Số hiệu vẹn toàn tử trùng với số trật tự dù vô bảng tuần trả.

Ví dụ: Ô loại 11, xếp nhân tố natri (Na).

Ta có:

+ Số hiệu vẹn toàn tử = số proton = số electron = 11

+ Kí hiệu hóa học: Na

+ Tên vẹn toàn tố: natri

+ Nguyên tử khối: 23

2. Chu kì

- Chu kỳ là sản phẩm những nhân tố nhưng mà vẹn toàn tử của bọn chúng với nằm trong số lớp electron và được xếp theo hướng năng lượng điện phân tử nhân tăng dần dần.

- Số trật tự chu kì bằng số lớp electron.

- Bảng tuần trả bao gồm với 7 chu kỳ: chu kỳ luân hồi 1, 2, 3 là những chu kỳ luân hồi nhỏ. Chu kỳ 4, 5, 6, 7 là những chu kỳ luân hồi rộng lớn.

Ví dụ: chu kì 3: chính thức là sắt kẽm kim loại kiềm Na và kết thúc giục là khí trơ: Ar (agon)

- Nhóm gồm những nhân tố nhưng mà vẹn toàn tử của bọn chúng với số electron lớp bên ngoài nằm trong đều nhau, bởi vậy với đặc thù tương tự động nhau được xếp trở nên một cột theo hướng tăng của năng lượng điện phân tử nhân vẹn toàn tử.

- Số trật tự của những nhóm A ngay số electron ở lớp bên ngoài nằm trong của vẹn toàn tử vô group tê liệt.

Ví dụ:

   + Nhóm IA: Gồm những nhân tố sắt kẽm kim loại hoạt động và sinh hoạt mạnh. Nguyên tử của bọn chúng đều có một electron ở lớp bên ngoài nằm trong. Điện tích phân tử nhân tăng kể từ Li (3+), … cho tới Fr (87+).

   + Mô phỏng kết cấu vẹn toàn tử Kali ở group IA, có một electron ở lớp bên ngoài cùng:

III. SỰ BIỂN ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

1. Trong một chu kì

- Trong một chu kỳ luân hồi, Lúc lên đường từ trên đầu cho tới cuối chu kỳ luân hồi theo hướng tăng của năng lượng điện phân tử nhân:

   + Số e lớp bên ngoài cùng của vẹn toàn tử tăng dần dần từ một cho tới 8 electron.

   + Tính kim loại của những vẹn toàn tố giảm dầnđồng thời tính phi kim của những nhân tố tăng dần dần.

Ví dụ:

Xem thêm: x^3+y^3+z^3

Chu kì 2 bao gồm 8 vẹn toàn tố:

   + Số e lớp bên ngoài nằm trong của vẹn toàn tử những nhân tố vô chu kỳ luân hồi 2 tăng dần dần từ một cho tới 8

   + Đẩu chu kỳ luân hồi 2 là 1 trong những sắt kẽm kim loại mạnh (Li), cuối chu kỳ luân hồi là 1 trong những phi kim mạnh (F), kết thúc giục chu kỳ luân hồi là 1 trong những khí khan hiếm (Ne).

2. Trong một nhóm

Trong một group, Lúc lên đường kể từ bên trên xuống bên dưới theo hướng tăng của năng lượng điện phân tử nhân.

- Số lớp electron của vẹn toàn tử tăng dần dần.

- Tính kim loại của những vẹn toàn tố tăng dầnđồng thời tính phi kim của những nhân tố tách dần dần.

Ví dụ: Nhóm IA bao gồm 6 nhân tố từ Li đến Fr

   + Số lớp electron tăng dần dần kể từ 2 cho tới 7. Số electron lớp bên ngoài nằm trong của vẹn toàn tử đều bởi vì 1.

   + Tính sắt kẽm kim loại của những nhân tố tăng dần dần. Đầu group IA, Li là sắt kẽm kim loại hoạt động và sinh hoạt chất hóa học mạnh cuối group là sắt kẽm kim loại Fr hoạt động và sinh hoạt chất hóa học rất rất mạnh

IV. Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. lõi địa điểm của nhân tố tao hoàn toàn có thể tư duy kết cấu vẹn toàn tử và đặc thù của nhân tố.

Ví dụ:

Biết: Nguyên tố A với số hiệu vẹn toàn tử là 17, chu kì 3, group VIIA.

Xác tấp tểnh được:

   + Nguyên tố A với số hiệu vẹn toàn tử là 17, suy đi ra năng lượng điện phân tử nhân của vẹn toàn tử A là 17+, vẹn toàn tử A với 17 electron.

   + A ở chu kì 3, suy đi ra vẹn toàn tử A với 3 lớp electron. Vì ở ngay gần cuối chu kì 3 nên A là 1 trong những phi kim mạnh, tính phi kim của A mạnh rộng lớn của nhân tố trước nó vô nằm trong chu kì (là S với số hiệu là 16).

   + A ở group VIIA nên lớp bên ngoài cùng theo với 7 electron, tính phi kim của A yếu đuối rộng lớn của nhân tố phía bên trên nó vô nằm trong group (là F với số hiệu vẹn toàn tử là 9) tuy nhiên mạnh rộng lớn nhân tố đứng bên dưới nó vô nằm trong group (là Br với số hiệu vẹn toàn tử là 35).

2. lõi kết cấu vẹn toàn tử của nhân tố hoàn toàn có thể tư duy địa điểm và đặc thù nhân tố tê liệt.

Ví dụ:

Biết: Nguyên tố X với năng lượng điện phân tử nhân là 11+, vẹn toàn tử X với 3 lớp electron, lớp bên ngoài nằm trong có một electron.

Xác tấp tểnh được:

   + Nguyên tử X với năng lượng điện phân tử nhân là 11+ suy đi ra X ở dù 11

   + Nguyên tử X với 3 lớp electron nên X ở chu kỳ luân hồi 3

   + Nguyên tử X với 1e ở lớp bên ngoài nằm trong nên X ở group IA.

Xem thêm: đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán trắc nghiệm violet

- Nguyên tố X là sắt kẽm kim loại vì thế ở đầu chu kì

Sơ vật tư duy: Sơ lược về bảng tuần trả những nhân tố hoá học