sự hòa hợp giữa chủ ngữ và dộng từ violet

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn: biên soạn
Người gửi: Kiều Thị Huyền (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:40' 15-06-2010
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 9741

Xem thêm: mẫu giấy ủy quyền nhận sổ bảo hiểm xã hội

Bạn đang xem: sự hòa hợp giữa chủ ngữ và dộng từ violet

C.SUBJECT AND VERB AGREEMENT
(Sự hòa phù hợp thân thiện công ty ngữ và động từ)
Trường hơp người sử dụng động kể từ ở dang số ít
_ Khi công ty ngữ là những danh kể từ với kiểu dáng số nhiều tuy nhiên thực tiễn bọn chúng là những danh kể từ số không nhiều ( những danh kể từ nhắc đến những môn học tập, triệu chứng bệnh dịch, danh kể từ riêng rẽ ).
+ News
+ Diseases : measles, mumps, rickets,……
+ Subject : Linguistics , Economies , Physic , Phonetics , pholitics,….
+ Proper nouns : Algiers, Athens , Brussels, Marseilles, The United States, The United Nations, Wales,………
Ex1. Mathematics is fun.
Ex2. The United States lies between Canada and Mexico.
_ Khi công ty ngữ la danh tử chỉ gia tài, thời hạn, khỏang cơ hội.
Ex. Three years is a long time to lớn wait.
_ Khi chu ngữ la 1 đại kể từ cô động : each, any, one, everyone, someone, anyone, every, either, neither, another, something…..
Ex1. Each of the boys has a bicycle.
Ex2. Someone has taken my pencil.
_ Khi công ty ngữ la 1 mệnh đề.
Ex. That you get high mark in school is very good.
_ Khi những công ty ngữ đều ở số không nhiều được nối kết cùng nhau vày : with, as well as, together with, along with, no less than thở,….thì động kể từ ở thứ bực 3 số không nhiều.
Ex1. The old man with his dog passes my house every morning.
Ex2. Mr. Johnson as well as his assistants has arrived.
Trương phù hợp người sử dụng động kể từ ở dạng số nhiều.
_ Khi nhị hoặc nhiều công ty ngữ được nối kết cùng nhau vày : and
Ex. Lan and Tam are classmates in this school year.
_ Khi công ty ngữ la 1 đại kể từ : several, both, many, few, all, some.
Ex. Several of the students are absent.
_ Khi công ty ngữ là 1 trong danh kể từ được xây dựng vày mạo kể từ The+Adjective nhằm chỉ 1 group người dân có cộng đồng 1 Điểm lưu ý hoặc phẩm hóa học : The poor, The rich, The blind,….
Ex. The poor living here need help.
Động kể từ hoàn toàn có thể người sử dụng số không nhiều hoặc số nhiều tùy trừơng phù hợp.
_ Hai công ty ngữ nối kết cùng nhau vày : Either……Or , Neither…….Nor , Or , Not only…..But also thì động kể từ phù phù hợp với công ty ngữ thứ hai.
Ex1. Neither her mother nor her father wants her to lớn be a teacher.
Ex2. Either he or I am going to lớn to come.
_ The number of : động kể từ ở thứ bực 3 số ìt.
A number of : động kể từ ở thứ bực 3 số nhiều.
Ex1. The number of books in the library is large.
Ex2. A number of students are ready for the exam.
_ Một danh kể từ hội tụ như : family, group, team,……la hội tụ nhiều cá thể vô nằm trong đơn vị chức năng, tùy từng ý nghĩa sâu sắc quỷ động kể từ ở dạng số không nhiều hoặc số nhiều.
Ex. The family is the basic unit of society.
The family have the same ideas.
_ Khi danh kể từ đứng sau những trở thành ngữ chỉ phân số hoặc tỷ trọng quỷ thực hiện công ty ngữ ( one third of the........, Half of the……., All of the……..) thì động kể từ với thề nguyền ở thứ bực 3 số không nhiều hoặc thứ bực 3 số nhiều tùy từng danh kể từ thực hiện công ty ngữ ê số không nhiều hoặc số nhiều.
Ex1. One third of the oranges are mine.
One third of the milk is enough.
Ex2. All of the students have been rewarded.
All of the money has been spent.
EXERCISEs
I>USE THE RIGHT FORM OF THE VERB
Three months (be) a long time to lớn wait.
Five dollars (be) too much to lớn pay for that book.
A number of books (be) on the table.
The number of students in this class (be) limited to lớn thirty.
It (be) my two brothers who (be) hurt.
It (be) the children playing upstairs.
Neither of the answers (be) correct.
Neither (be) to lớn blame.
Everybody (have) a good time.
Either your key or my key (be) missing.
John or his brothers (be) going to lớn help bầm.
Bread and butter (be) all he asked for.
The author and lecturer (be) arriving today.
My old friend and colleague, George (be) in town.
The pen and paper (be) on the desk.
Jim and Joe (be) roommates.
The boxes of candy (