the national institute of mental health is conducting far reaching

Đáp án B.

Tạm dịch: Viện Sức Khỏe Thần Kinh Quốc Gia đang được triển khai nghiên cu với tác động sâu sắc rộng lớn nhằm ra quyết định hình họa hưng tâm lý ca việc dùng thuốc.

Bạn đang xem: the national institute of mental health is conducting far reaching

- far - reaching (adj): có th vận dụng rộng thoải mái, với tác động sâu sắc rộng

A. refined / rɪ'faɪnd / (adj): lịch sự, thanh trang, tế nhị; với trí thức, vẫn tinh chế, vẹn toàn cht.

Ex: Beneath his refined manners and superficial elegance the man was a snake: Đằng sau phong cơ hội tinh ranh tếvẻ quý phái vẻ ngoài thì ông tao là 1 con cái rn.

B. extensive /ɪk'stensɪv/ (adj): rộng, rộng thoải mái, bao quát

Ex: Extensive repair work is being caưied out.

C. prevalent /'prevələnt/ (adj): thường thy, phổ biến, đang được lưu hành

Ex: The disease is even more prevalent in Latin America.

D. tentative/'tentətɪv/(adj): chưa xác lập, chưa chắc chắn, còn bởi dự

Ex: We made a tentative arrangement vĩ đại meet on Friday. Câu căn vặn đòi hỏi thám thính đáp án đem nghĩa sớm nhất nên lựa chọn B.

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

It is alleged that mothers and grandmothers spoil the children by______ their mistakes.

A. neglecting

B. overlooking

C. avoiding

D. passing

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word in each of the following questions

Experts say that another outbreak of flu epidemic is on the cards

A. likeiy vĩ đại happen

B. unlikely vĩ đại occur

C. vĩ đại be prevented

D. on the increase

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Nobody could have predicted that the show would arouse ví much interest and that over two hundred people_________away

A. would turn

B. would have turned

Xem thêm: chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của la phông ten violet

C. would have vĩ đại be turned

D. had been turned

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Despite all the evidence, he wouldn’t admit that he was in the _______.

A. fault

B. error

C. wrong

D. slip

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Only one of the people_______was qualified for the job

A. interviewed

B. interviewing

C. vĩ đại interview

D. who interviewing

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word in each of the following questions

We have known each other long enough that I will forgive you this discourtesy.

A. politeness

B. rudeness

C. measurement

Xem thêm: bài mẫu thu hoach về đổi mới phong cách thái độ phục vụ trong ngành y tế

D. encouragement