Thuyết Pháp Thầy Thích Viên Trí Mới Nhất 2019, Sắp Xếp Các Ảnh Trong Các Album Trên Iphone

Sử dụng ứng dụng Ảnh

*
để sắp xếp các ảnh của bạn với các album. Chạm vào tab Album để xem các album mà bạn đã tạo, Album được chia sẻ mà bạn đã tạo hoặc tham gia và album được tạo tự động.
*

Nếu bạn sử dụng Ảnh iCloud, các album sẽ được lưu trữ trong iCloud. Album được cập nhật và có thể truy cập trên các thiết bị mà bạn đã đăng nhập bằng cùng một ID tamkyrt.vn. Xem Sử dụng Ảnh iCloud trên iPhone.

Bạn đang xem: Thuyết Pháp Thầy Thích Viên Trí Mới Nhất 2019, Sắp Xếp Các Ảnh Trong Các Album Trên Iphone


Sử dụng album để sắp xếp các ảnh của bạn.

Trong ảnh, chạm vào tab Album, sau đó chạm vào .

Chọn để tạo Album mới hoặc Album được chia sẻ mới.

Đặt tên cho album, sau đó chạm vào Lưu.

Chọn ảnh bạn muốn thêm, sau đó chạm vào Xong.

Để tạo album được chia sẻ, hãy xem Chia sẻ ảnh với Album được chia sẻ trong iCloud.


Chạm vào tab Thư viện ở cuối màn hình, sau đó chạm vào Chọn.

Chạm vào các hình thu nhỏ ảnh và video mà bạn muốn thêm, sau đó chạm vào

*
.

Vuốt lên, sau đó chạm vào Thêm vào album từ danh sách các tác vụ.

*

Chạm vào album mà bạn muốn thêm vào.


Trong album, hãy chạm vào ảnh hoặc video để xem ảnh hoặc video đó ở chế độ toàn màn hình.

Chạm vào

*
.

Chỉ xóa mục khỏi album đó hoặc xóa mục đó khỏi Ảnh iCloud trên tất cả thiết bị của bạn.


Chạm vào tab Album, sau đó chạm vào Xem tất cả.

Chạm vào Sửa, sau đó thực hiện tác vụ bất kỳ sau đây:

Đổi tên: Chạm vào tên album, sau đó nhập tên mới.

Xem thêm: chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản

Sắp xếp lại: Chạm và giữ hình thu nhỏ của album, sau đó kéo đến vị trí mới.

Xóa: Chạm vào

*
.

Chạm vào Xong.

Không thể xóa các album mà Ảnh tạo ra cho bạn, ví dụ như Gần đây, Mọi người và Địa điểm.


Bạn có thể sắp xếp ảnh và video trong album theo mới nhất trước hoặc cũ nhất trước.

Chạm vào tab Album, sau đó chọn một album.

Chạm vào , sau đó chạm vào Sắp xếp.


Bạn có thể lọc ảnh và video trong một album theo mục ưa thích, đã sửa, ảnh và video.

Chạm vào tab Album, sau đó chọn một album.

Chạm vào , sau đó chạm vào Lọc.

Chọn cách bạn muốn lọc ảnh và video trong album, sau đó chạm vào Xong.

Để xóa bộ lọc khỏi một album, hãy chạm vào

*
, chạm vào Tất cả các mục, sau đó chạm vào Xong.

Bạn có thể tạo các thư mục để chứa nhiều album. Ví dụ: bạn có thể tạo một thư mục có tên “Kỳ nghỉ” và sau đó tạo nhiều album về tất cả các kỳ nghỉ của bạn bên trong thư mục. Bạn cũng có thể tạo thư mục bên trong thư mục.

Chạm vào tab Album, sau đó chạm vào .

Xem thêm: xây dựng và phát triển nền văn hoá việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Chọn Thư mục mới.

Đặt tên cho thư mục, sau đó chạm vào Lưu.

Mở thư mục, chạm vào Sửa, sau đó chạm vào để tạo các album hoặc thư mục mới bên trong thư mục.