thông tư 11/2015/ttlt byt bnv

BỘ Y TẾ - BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc
---------------

Bạn đang xem: thông tư 11/2015/ttlt byt bnv

Số: 11/2015/TTLT-BYT-BNV

Hà Nội, ngày 27 mon 5 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Y TẾ CÔNG CỘNG

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị lăm le số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng tư thời điểm năm 2012 của nhà nước quy lăm le về tuyển chọn dụng, sử dụng và vận hành viên chức;

Căn cứ Nghị lăm le số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 mon 12 năm 2004 của nhà nước về cơ chế chi phí lương lậu đối với cán cỗ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị lăm le số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 mon 12 năm trước đó của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị lăm le số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 mon 12 năm 2004 của nhà nước về chế chừng chi phí lương lậu so với cán cỗ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị lăm le số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 mon 8 thời điểm năm 2012 của nhà nước quy lăm le tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Sở Y tế;

Căn cứ Nghị lăm le số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 mon 6 năm năm trước của nhà nước quy lăm le tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Sở Nội vụ;

Bộ trưởng Sở Y tế và Sở trưởng Bộ Nội vụ phát hành Thông tư liên tịch quy lăm le mã số, xài chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp hắn tế công nằm trong.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Thông tư liên tịch này quy định mã số, xài chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc và chỉ định, xếp lương lậu theo đòi chức danh nghề nghiệp hắn tế công nằm trong.

2. Thông tư liên tịch này vận dụng đối với viên chức hắn tế công nằm trong thao tác trong số phòng mạch công lập.

Điều 2. Mã số, phân hạng chức vụ nghề ngỗng nghiệp

1. Y tế công nằm trong thời thượng (hạng I) Mã số: V.08.04.08

2. Y tế công nằm trong chủ yếu (hạng II) Mã số: V.08.04.09

3. Y tế công nằm trong (hạng III) Mã số: V.08.04.10

Điều 3. Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp nghề ngỗng nghiệp

1. Tận tụy đáp ứng sự nghiệp chăm sóc, bảo đảm và nâng lên sức mạnh quần chúng.

2. Hiểu biết và triển khai chính quy tắc xử sự của viên chức ngành hắn tế.

3. Thực hành nghề nghiệp và công việc theo đòi đúng quy chế, quy lăm le, tiến độ trình độ chuyên môn nghệ thuật và những quy lăm le không giống của pháp luật.

4. Không ngừng tiếp thu kiến thức nâng cao trình chừng, năng lượng trình độ chuyên môn nhiệm vụ.

5. Tôn trọng và lắng tai chủ ý của cộng đồng về những nhu yếu sức mạnh và những biện pháp can thiệp nhằm mục tiêu nâng lên sức khỏe xã hội.

6. Trung thực, hòa hợp, tôn trọng và liên minh với người cùng cơ quan.

Chương II

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Điều 4. Y tế công nằm trong thời thượng (hạng I) - Mã số: V.08.04.08

1. Nhiệm vụ:

a) Theo dõi, phân tách và chẩn đoán sức mạnh nằm trong đồng:

Chỉ đạo, tổ chức triển khai xây dựng thực hiện nghiên cứu và phân tích khoa học tập nhằm xác lập nguyên vẹn nhân và nguyên tố nguy hại hiệu quả đến sức khỏe khoắn nằm trong đồng; xác lập những yếu tố sức mạnh ưu tiên của xã hội nhằm giải quyết;

Chủ trì, tổ chức triển khai kiến tạo hệ thống giám sát biểu hiện sức mạnh xã hội và Đánh Giá khối hệ thống giám sát;

Xây dựng, lập làm hồ sơ về tình trạng sức khỏe khoắn nằm trong đồng;

Lồng ghép khối hệ thống vấn đề hắn tế công nằm trong qua chuyện hoạt động và sinh hoạt liên minh liên ngành, nhiều ngành.

b) Lập plan xử lý yếu tố sức khỏe cần thiết ưu tiên:

Chủ trì việc lập plan, lựa chọn những biện pháp với hiệu suất cao trong các việc giải quyết và xử lý yếu tố sức mạnh ưu tiên của cộng đồng dựa vào những nguồn lực có sẵn sẵn với và sự nhập cuộc của nằm trong đồng;

Chủ trì giám sát tương hỗ, theo đòi dõi và Đánh Giá triển khai plan xử lý yếu tố sức mạnh cần thiết ưu tiên;

Chủ trì tổ hợp và phân tách đề xuất mang lại hoạch lăm le kiến tạo quyết sách tương quan cho tới nghành nghề dịch vụ hắn tế công nằm trong.

c) Thực hiện tại plan và tiến công giá hiệu quả:

Chủ trì điều phối và tổ chức triển khai thực hiện plan, kêu gọi những nguồn lực có sẵn của xã hội, vấn đề, dạy dỗ, truyền thông về bảo đảm và nâng lên sức mạnh xã hội, vận hành nguy hại và sức mạnh cộng đồng;

Chủ trì tổ chức triển khai triển khai giám sát hỗ trợ, Đánh Giá tiến trình, hiệu suất cao việc triển khai plan và bổ sung cập nhật, sửa thay đổi kế hoạch, can thiệp phù phù hợp với quy trình thực thi đua khi cần thiết thiết;

Chủ trì tổ chức triển khai triển khai việc thống kê, report tiến thủ trình triển khai plan và những yếu tố nảy sinh;

Chủ trì tổ chức triển khai triển khai những biện pháp nhằm lưu giữ và không ngừng mở rộng plan che chở sức mạnh nằm trong đồng;

Kết phù hợp với khối hệ thống che chở sức khỏe đảm bảo thực thi đua hiệu suất cao lịch trình can thiệp tương quan nhằm bảo đảm và tăng cường sức mạnh xã hội.

d) Chủ trì hoặc nhập cuộc đề tài nghiên cứu giúp khoa học;

đ) Chủ trì biên soạn nội dung tài liệu giảng dạy dỗ, tu dưỡng trình độ chuyên môn nghệ thuật chuyên nghiệp ngành mang lại viên chức hắn tế công nằm trong hoặc học tập viên, sinh viên;

e) Tham gia Đánh Giá plan chăm sóc bảo đảm sức mạnh xã hội khi với đòi hỏi.

2. Tiêu chuẩn về chuyên môn giảng dạy, bồi dưỡng:

a) Tốt nghiệp chuyên điều trị cung cấp II hoặc tiến sỹ chuyên nghiệp ngành hắn tế công nằm trong hoặc hắn học tập dự phòng;

b) Có chuyên môn nước ngoài ngữ bậc 4 (B2) trở lên trên theo đòi quy lăm le bên trên Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm năm trước của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên phát hành sườn năng lượng nước ngoài ngữ 6 bậc dùng mang lại Việt Nam;

c) Có chuyên môn tin yêu học tập đạt chuẩn chỉnh kỹ năng dùng technology vấn đề cơ bạn dạng theo đòi quy lăm le bên trên Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 mon 3 năm năm trước của Sở tin tức và Truyền thông quy định chuẩn chỉnh kĩ năng dùng technology thông tin;

d) Có chứng từ tu dưỡng hắn tế công nằm trong thời thượng (hạng I).

3. Tiêu chuẩn năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

a) Hiểu biết ý kiến, chủ trương, đàng lối của Đảng, quyết sách pháp lý Nhà nước về công tác làm việc bảo đảm, chăm sóc và nâng lên sức mạnh quần chúng và phương phía cải tiến và phát triển của chuyên ngành hắn tế công nằm trong ở nội địa và bên trên thế giới;

b) Xác lăm le được nguyên tố môi trường thiên nhiên, xã hội tác động cho tới sức mạnh nằm trong đồng;

c) Xác lăm le được yếu tố sức mạnh cần ưu tiên của xã hội và thể hiện giải pháp giải quyết và xử lý quí hợp;

d) Lập plan, kiến tạo kế hoạch, đánh giá bán quyết sách, khối hệ thống tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt bảo đảm che chở sức mạnh nằm trong đồng khi được giao;

đ) Đánh giá bán được việc thực hiện các lịch trình sức mạnh bên trên nằm trong đồng;

e) Giám sát, phân phát hiện tại sớm căn bệnh dịch và tổ chức triển khai chống kháng dịch bên trên nằm trong đồng;

g) Có năng lượng đan xen, huy động và kết hợp liên ngành nhằm thực thi đua kế hoạch, quyết sách hiệu quả;

h) Chủ nhiệm hoặc thư ký hoặc tham gia chủ yếu (50% thời hạn trở lên) chủ đề nghiên cứu và phân tích khoa học tập cung cấp cỗ hoặc tương đương trở lên trên hoặc ngôi nhà nhiệm 02 chủ đề nghiên cứu và phân tích khoa học tập cung cấp hạ tầng hoặc sáng chế, sáng tạo khoa học tập chuyên nghiệp ngành đã và đang được sát hoạch đạt;

i) Viên chức thăng hạng kể từ chức vụ hắn tế công nằm trong chủ yếu (hạng II) lên chức vụ hắn tế công cộng thời thượng (hạng I) nên với thời hạn lưu giữ chức vụ hắn tế công nằm trong chủ yếu (hạng II) hoặc tương tự ít nhất là 06 năm, nhập bại liệt với thời hạn sớm nhất lưu giữ chức danh hắn tế công nằm trong chủ yếu (hạng II) ít nhất là 02 năm.

Điều 5. Y tế công nằm trong chủ yếu (hạng II) - Mã số: V.08.04.09

1. Nhiệm vụ:

a) Theo dõi, phân tách và chẩn đoán sức mạnh nằm trong đồng:

Xây dựng và tổ chức triển khai triển khai nghiên cứu giúp khoa học tập nhằm xác lập nguyên vẹn nhân và nguyên tố nguy hại hiệu quả cho tới sức khỏe nằm trong đồng; xác lập yếu tố sức mạnh ưu tiên của xã hội nhằm giải quyết;

Tổ chức kiến tạo khối hệ thống giám sát tình trạng sức mạnh xã hội và Đánh Giá khối hệ thống giám sát;

Xây dựng làm hồ sơ về biểu hiện sức khỏe nằm trong đồng;

Lồng ghép khối hệ thống vấn đề hắn tế công nằm trong qua chuyện những hoạt động và sinh hoạt liên minh liên ngành, nhiều ngành.

b) Lập plan xử lý yếu tố sức khỏe cần thiết ưu tiên:

Lập plan, lựa lựa chọn những giải pháp với hiệu suất cao trong các việc giải quyết và xử lý yếu tố sức mạnh ưu tiên của xã hội dựa trên những nguồn lực có sẵn sẵn với và sự nhập cuộc của nằm trong đồng;

Xây dựng plan giám sát tương hỗ, đánh giá bán quy trình xây dựng triển khai kế tiếp hoạch;

Tổng ăn ý và phân tách, khuyến nghị hoạch định quyết sách tương quan cho tới nghành nghề dịch vụ hắn tế công nằm trong.

c) Thực hiện tại plan và tiến công giá hiệu quả:

Điều phối và triển khai plan, huy động nguồn lực có sẵn của xã hội, vấn đề dạy dỗ, truyền thông về bảo đảm và nâng cao sức mạnh nằm trong đồng; vận hành nguy hại và sức mạnh nằm trong đồng;

Tổ chức giám sát, Đánh Giá tiến trình, hiệu trái ngược việc triển khai plan và bổ sung cập nhật, sửa thay đổi plan, can thiệp phù hợp với quy trình thực thi đua khi cần thiết thiết;

Tổ chức triển khai việc đo đếm, báo cáo tiến thủ trình triển khai plan và những yếu tố nảy sinh;

Đề xuất và tổ chức triển khai triển khai các biện pháp nhằm lưu giữ và không ngừng mở rộng plan che chở sức mạnh xã hội.

d) Tham gia nghiên cứu và phân tích khoa học;

đ) Trực tiếp nhập cuộc bồi dưỡng chuyên môn, nghệ thuật chuyên nghiệp ngành mang lại viên chức hắn tế công nằm trong thấp cấp rộng lớn hoặc học sinh, sinh viên;

e) Tổ chức hoặc thẳng tham lam gia chỉ đạo tuyến về trình độ chuyên môn, nghệ thuật nằm trong chuyên nghiệp ngành hắn tế công nằm trong.

2. Tiêu chuẩn chỉnh về trình chừng giảng dạy, bồi dưỡng:

Xem thêm: số mặt phẳng đối xứng của khối tứ diện đều

a) Tốt nghiệp chuyên điều trị cung cấp I hoặc thạc sĩ trở lên trên chuyên nghiệp ngành hắn tế công nằm trong hoặc hắn học tập dự phòng;

b) Có chuyên môn nước ngoài ngữ bậc 3 (B1) trở lên trên theo đòi quy lăm le bên trên Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm năm trước của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên phát hành sườn năng lượng nước ngoài ngữ 6 bậc dùng mang lại VN hoặc với chứng từ giờ dân tộc bản địa so với địa điểm việc thực hiện có yêu cầu dùng giờ dân tộc;

c) Có chuyên môn tin yêu học tập đạt chuẩn chỉnh kỹ năng dùng technology vấn đề cơ bạn dạng theo đòi quy lăm le bên trên Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 mon 3 năm năm trước của Sở tin tức và Truyền thông quy định chuẩn chỉnh kĩ năng dùng technology thông tin;

d) Có chứng từ tu dưỡng hắn tế công nằm trong chủ yếu (hạng II).

3. Tiêu chuẩn về năng lượng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Hiểu biết ý kiến, chủ trương, đàng lối của Đảng, quyết sách pháp lý Nhà nước về công tác làm việc bảo đảm, chăm sóc và nâng lên sức mạnh quần chúng và phương phía cải tiến và phát triển của chuyên ngành hắn tế công nằm trong ở nội địa và bên trên thế giới;

b) Có kĩ năng xác lập những yếu hèn tố môi ngôi trường, xã hội tác động cho tới sức mạnh nằm trong đồng;

c) Xác lăm le được yếu tố mức độ khỏe ưu tiên của xã hội và thể hiện giải pháp giải quyết và xử lý quí hợp;

d) Lập plan, khuyến nghị giải pháp và tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt bảo đảm che chở sức mạnh nằm trong đồng;

đ) Có kĩ năng theo đòi dõi và tham lam gia đánh giá bán việc triển khai những lịch trình sức mạnh bên trên nằm trong đồng;

e) Có kĩ năng giám sát, phân phát hiện sớm dịch bệnh và tổ chức triển khai chống, kháng dịch bên trên nằm trong đồng;

g) Sử dụng được technology thông tin nhập vận hành sức mạnh nằm trong đồng;

h) Chủ nhiệm hoặc nhập cuộc chính (50% thời hạn trở lên) chủ đề nghiên cứu và phân tích khoa học tập cung cấp hạ tầng trở lên trên hoặc phát minh khoa học tập, ý tưởng sáng tạo nâng cấp nghệ thuật chuyên nghiệp ngành đã và đang được sát hoạch đạt;

i) Viên chức thăng hạng kể từ chức vụ hắn tế công nằm trong (hạng III) lên chức vụ hắn tế công cộng chính (hạng II) nên với thời hạn lưu giữ chức vụ hắn tế công nằm trong (hạng III) hoặc tương đương ít nhất là 09 năm, nhập bại liệt với thời hạn sớm nhất lưu giữ chức vụ y tế công nằm trong (hạng III) ít nhất là 02 năm.

Điều 6. Y tế công nằm trong (hạng III) - Mã số: V.08.04.10

1. Nhiệm vụ:

a) Theo dõi, phân tách và chẩn đoán sức mạnh nằm trong đồng:

Tham gia kiến tạo và triển khai các nghiên cứu và phân tích khoa học tập nhằm xác lập nguyên vẹn nhân và những nguyên tố nguy hại tác động đến sức mạnh nằm trong đồng;

Tham gia xác lập những yếu tố sức khỏe ưu tiên của xã hội nhằm giải quyết;

Tham gia kiến tạo khối hệ thống giám sát về biểu hiện sức mạnh xã hội và Đánh Giá khối hệ thống giám sát;

b) Lập plan xử lý những yếu tố sức khỏe ưu tiên:

Tham gia lập plan xử lý những vấn đề sức mạnh ưu tiên dựa vào hạ tầng những nguồn lực có sẵn sẵn với và sự nhập cuộc của cộng đồng, khuyến nghị những biện pháp tương thích nhằm mục tiêu giải quyết và xử lý với hiệu suất cao nhất những vấn đề sức mạnh ưu tiên của nằm trong đồng;

Tham gia kiến tạo plan giám sát tương hỗ, theo đòi dõi và Đánh Giá nhập quy trình xây dựng triển khai kế tiếp hoạch xử lý những yếu tố sức mạnh nằm trong đồng;

Đưa đi ra những khuyến nghị thực hiện địa thế căn cứ cho việc hoạch lăm le quyết sách tương quan cho tới nghành nghề dịch vụ hắn tế công nằm trong.

c) Thực hiện tại plan và tiến công giá hiệu quả:

Tham gia điều phối và triển khai kế hoạch tiếp tục đưa ra, bao hàm cả việc kêu gọi những nguồn lực có sẵn của xã hội, thực hiện thông tin yêu, dạy dỗ, truyền thông về bảo đảm, che chở và nâng lên sức mạnh, hướng dẫn những giải pháp tương thích nhằm vận hành nguy hại và sức mạnh cho những đối tượng trong xã hội, nhập cuộc công tác làm việc lãnh đạo tuyến trước và che chở sức mạnh ban đầu khi với yêu thương cầu;

Tham gia giám sát, Đánh Giá tiến trình, hiệu trái ngược việc triển khai plan đưa ra và bổ sung cập nhật, sửa thay đổi plan khi cần thiết thiết;

Thực hiện tại việc đo đếm, báo cáo tiến trình triển khai plan và những yếu tố nảy sinh;

Tham gia khuyến nghị giải pháp nhằm duy trì và không ngừng mở rộng những plan che chở sức mạnh xã hội.

d) Tham gia nghiên cứu và phân tích chủ đề khoa học;

đ) Hướng dẫn về trình độ chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành hắn tế công nằm trong mang lại viên chức hắn tế công nằm trong, học viên và sinh viên;

e) Quản lý những nguồn lực có sẵn nằm trong phạm vi được cắt cử phụ trách cứ.

2. Tiêu chuẩn về chuyên môn giảng dạy, bồi dưỡng:

a) Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành hắn tế công nằm trong hoặc chưng sĩ trở lên trên chuyên nghiệp ngành hắn học tập dự phòng;

b) Có chuyên môn nước ngoài ngữ bậc 2 (A2) trở lên trên theo đòi quy lăm le bên trên Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm năm trước của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên phát hành sườn năng lượng nước ngoài ngữ 6 bậc dùng mang lại VN hoặc với chứng từ giờ dân tộc bản địa so với địa điểm việc thực hiện có yêu cầu dùng giờ dân tộc;

c) Có chuyên môn tin yêu học tập đạt chuẩn chỉnh kỹ năng dùng technology vấn đề cơ bạn dạng theo đòi quy lăm le bên trên Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 mon 3 năm năm trước của Sở tin tức và Truyền thông quy định chuẩn chỉnh kĩ năng dùng technology vấn đề.

3. Tiêu chuẩn về năng lượng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Hiểu biết ý kiến, chủ trương, đàng lối của Đảng, quyết sách pháp lý Nhà nước về công tác làm việc bảo đảm, chăm sóc và nâng lên sức mạnh quần chúng và phương phía cải tiến và phát triển của chuyên ngành hắn tế công nằm trong ở Việt Nam;

b) Có kĩ năng xác lập những yếu hèn tố môi ngôi trường, xã hội tác động cho tới sức mạnh nằm trong đồng;

c) Xác lăm le được những yếu tố mức độ khỏe ưu tiên của xã hội và khuyến nghị về kế hoạch và giải pháp giải quyết và xử lý quí hợp;

d) Có kĩ năng lập plan, đề xuất những biện pháp và tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt bảo đảm che chở sức mạnh nằm trong đồng;

đ) Có kĩ năng giám sát, phân phát hiện sớm dịch, căn bệnh, tổ chức triển khai chống, kháng dịch và theo đòi dõi, Đánh Giá việc thực hiện các lịch trình sức mạnh bên trên xã hội.

Chương III

HƯỚNG DẪN BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH NÀY

Điều 7. Nguyên tắc chỉ định và xếp lương lậu theo đòi chức vụ nghề nghiệp và công việc so với viên chức

1. Việc chỉ định nhập chức vụ nghề nghiệp so với viên chức quy lăm le bên trên Thông tư liên tịch này nên địa thế căn cứ nhập vị trí việc thực hiện, trách nhiệm được gửi gắm của viên chức và theo đòi quy lăm le bên trên Điều 8 của Thông tư liên tịch này.

2. Khi chỉ định kể từ ngạch viên chức hiện lưu giữ nhập chức vụ nghề nghiệp và công việc hắn tế công nằm trong ứng ko được kết hợp nâng bậc lương lậu hoặc thăng hạng chức vụ nghề nghiệp và công việc viên chức.

Điều 8. Các trường ăn ý chỉ định nhập chức vụ nghề ngỗng nghiệp

Viên chức đã và đang được chỉ định nhập các ngạch hắn tế công nằm trong theo đòi quy lăm le bên trên Quyết lăm le số 28/2005/QĐ-BNV ngày 25 tháng 02 năm 2005 của Sở trưởng Sở Nội vụ về sự việc phát hành xài chuẩn chỉnh nghiệp vụ các ngạch viên chức hắn tế công nằm trong, ni được chỉ định nhập chức vụ nghề ngỗng nghiệp y tế công nằm trong quy lăm le bên trên Thông tư liên tịch này, như sau:

1. Bổ nhiệm nhập chức vụ nghề nghiệp hắn tế công nằm trong chủ yếu (hạng II), mã số V.08.04.09 so với viên chức hiện đang lưu giữ ngạch hắn tế công nằm trong chủ yếu, mã số 16a.197.

2. Bổ nhiệm nhập chức vụ nghề nghiệp hắn tế công nằm trong (hạng III), mã số V.08.04.10 so với viên chức hiện tại đang giữ ngạch hắn tế công nằm trong, mã số 16a.198.

Điều 9. Cách xếp lương

1. Các chức vụ nghề nghiệp và công việc hắn tế công nằm trong quy lăm le bên trên Thông tư liên tịch này được vận dụng Bảng lương lậu chuyên môn nhiệm vụ so với cán cỗ, viên chức trong số đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) phát hành tất nhiên Nghị lăm le số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 mon 12 năm 2004 của nhà nước về cơ chế chi phí lương lậu so với cán cỗ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, như sau:

a) Chức danh nghề nghiệp và công việc hắn tế công cộng thời thượng (hạng I) được vận dụng thông số lương lậu viên chức loại A3 (nhóm A3.1), từ hệ số lương lậu kể từ 6,trăng tròn cho tới thông số lương lậu 8,00;

b) Chức danh nghề nghiệp và công việc hắn tế công cộng chủ yếu (hạng II) được vận dụng thông số lương lậu viên chức loại A2 (nhóm A2.1), từ hệ số lương lậu kể từ 4,40 cho tới thông số lương lậu 6,78;

c) Chức lương y tế công nằm trong (hạng III) được vận dụng thông số lương lậu viên chức loại A1, kể từ thông số lương lậu 2,34 cho tới hệ số lương 4,98.

2. Việc xếp lương lậu nhập chức danh nghề nghiệp viên chức quy lăm le bên trên Khoản 1 Như vậy so với viên chức đã và đang được xếp lương nhập những ngạch hắn tế công nằm trong theo đòi quy lăm le bên trên Quyết lăm le số 28/2005/QĐ-BNV ngày 25 mon 02 năm 2005 của Sở trưởng Sở Nội vụ về sự việc ban hành xài chuẩn chỉnh nhiệm vụ những ngạch viên chức hắn tế công nằm trong và Nghị lăm le số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 mon 12 năm 2004 của nhà nước về cơ chế chi phí lương lậu đối với cán cỗ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được triển khai như sau:

Viên chức đầy đủ ĐK té nhiệm vào chức vụ nghề nghiệp và công việc hắn tế công cùng theo với thông số bậc lương lậu vày ở ngạch cũ thì thực hiện tại xếp ngang bậc lương lậu và % phụ cung cấp thâm nám niên vượt lên trước sườn (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ (kể cả tính thời hạn xét nâng bậc lương lậu lượt sau hoặc xét hưởng phụ cung cấp thâm nám niên vượt lên trước sườn nếu như với ở ngạch cũ) nhập chức vụ nghề nghiệp và công việc mới được chỉ định.

Ví dụ: Bà Nguyễn Thị G tiếp tục xếp ngạch y tế công nằm trong (mã số 16a.198), bậc 4, thông số lương lậu 3,33 Tính từ lúc ngày thứ nhất mon 5 năm 2013. Nay đầy đủ ĐK và được ban ngành với thẩm quyền chỉ định nhập chức danh y tế công nằm trong (hạng III) mã số V.08.04.10 thì xếp bậc 4, thông số lương lậu 3,33 của chức lương y tế công nằm trong (hạng III)) Tính từ lúc ngày ký quyết định; thời hạn xét nâng bậc lương lậu lượt sau được xem Tính từ lúc ngày thứ nhất mon 5 năm trước đó.

3. Việc thăng hạng chức vụ nghề nghiệp so với viên chức hắn tế công nằm trong được triển khai sau khoản thời gian đã và đang được cung cấp có thẩm quyền chỉ định nhập chức vụ nghề nghiệp và công việc hắn tế công nằm trong quy lăm le bên trên Thông tư liên tịch này và triển khai xếp lương lậu theo phía dẫn bên trên Khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 mon 5 trong năm 2007 của Sở Nội vụ chỉ dẫn xếp lương khi nâng ngạch, trả ngạch, trả loại công chức, viên chức.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lực thi đua hành

1. Thông tư liên tịch này còn có hiệu lực thực hành Tính từ lúc ngày 16 mon 7 năm năm ngoái.

2. Thông tư liên tịch này thay cho thế Quyết lăm le số 28/2005/QĐ-BNV ngày 25 mon 02 năm 2005 của Sở trưởng Sở Nội vụ về việc phát hành xài chuẩn chỉnh nhiệm vụ những ngạch viên chức hắn tế công nằm trong.

Điều 11. Điều khoản trả tiếp

Viên chức đã và đang được chỉ định nhập các ngạch hắn tế công nằm trong theo đòi quy lăm le bên trên Quyết lăm le số 28/2005/QĐ-BNV ngày 25 tháng 02 năm 2005 của Sở trưởng Sở Nội vụ về sự việc phát hành xài chuẩn chỉnh nghiệp vụ các ngạch viên chức hắn tế công nằm trong, ni được chỉ định nhập chức vụ nghề ngỗng nghiệp y tế công nằm trong quy lăm le bên trên Thông tư liên tịch này thì ban ngành với thẩm quyền quản lý, dùng viên chức với trách cứ nhiệm tạo nên ĐK nhằm viên chức bổ sung cập nhật những tiêu chuẩn chỉnh không đủ của chức vụ nghề nghiệp và công việc hắn tế công nằm trong được chỉ định.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư liên tịch này là căn cứ để triển khai việc tuyển chọn dụng, dùng và vận hành viên chức hắn tế công nằm trong trong các phòng mạch công lập.

2. Các phòng mạch ngoài công lập có thể áp dụng quy lăm le bên trên Thông tư liên tịch này nhằm tuyển chọn dụng, dùng và quản lý lực lượng hắn tế công nằm trong bên trên hạ tầng.

3. Người đứng đầu tư mạnh sở hắn tế công lập thẳng vận hành, dùng viên chức với trách cứ nhiệm:

a) Rà soát những địa điểm việc thực hiện của đơn vị, lập phương án chỉ định chức vụ nghề nghiệp và công việc hắn tế công nằm trong tuỳ thuộc thẩm quyền vận hành, trình cung cấp với thẩm quyền đánh giá, ra quyết định hoặc ra quyết định theo thẩm quyền phân cấp;

b) Quyết lăm le chỉ định chức vụ nghề nghiệp so với viên chức hắn tế công nằm trong tuỳ thuộc diện vận hành nhập chức vụ nghề nghiệp hắn tế công nằm trong ứng theo đòi thẩm quyền hoặc theo đòi phân cung cấp, ủy quyền sau khi phương án chỉ định chức vụ nghề nghiệp và công việc được cung cấp với thẩm quyền phê duyệt.

4. Các Sở, ban ngành ngang Sở, cơ quan nằm trong nhà nước, Ủy ban quần chúng tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo những đơn vị chức năng nằm trong phạm vi vận hành triển khai chỉ định chức vụ nghề nghiệp và công việc, xếp lương lậu so với viên chức y tế công nằm trong trong số phòng mạch công lập;

b) Phê duyệt phương án chỉ định chức danh nghề nghiệp và công việc và xếp lương lậu so với viên chức hắn tế công nằm trong trong số cơ sở y tế công lập nằm trong phạm vi vận hành kể từ ngạch viên chức hiện tại lưu giữ quý phái chức danh nghề nghiệp hắn tế công nằm trong ứng quy lăm le bên trên Thông tư liên tịch này; giải quyết theo đòi thẩm quyền những vướng vướng nhập quy trình chỉ định chức vụ nghề nghiệp và xếp lương;

c) Quyết lăm le chỉ định chức danh nghề nghiệp và xếp lương lậu so với viên chức hắn tế công nằm trong tuỳ thuộc diện quản lí lý vào chức vụ nghề nghiệp và công việc hắn tế công nằm trong ứng trong số phòng mạch công lập theo thẩm quyền.

d) Báo cáo thành phẩm chỉ định chức danh nghề nghiệp và công việc và xếp lương lậu so với viên chức hắn tế công nằm trong trong số cơ sở y tế công lập nằm trong phạm vi vận hành gửi Sở Y tế, Sở Nội vụ.

Điều 13. Trách nhiệm thi đua hành

1. Sở trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Sở, thủ trưởng ban ngành nằm trong Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương và ban ngành, tổ chức triển khai, cá thể với tương quan có trách nhiệm triển khai Thông tư liên tịch này.

2. Trong quy trình triển khai, nếu có trở ngại, vướng vướng, ý kiến đề nghị tổ chức triển khai, cá thể phản ánh về Sở Y tế nhằm tổng hợp và ngôi nhà trì, phối phù hợp với Sở Nội vụ đánh giá, giải quyết và xử lý./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

Xem thêm: bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018 của giáo viên

Trần Anh Tuấn

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến