thông tư 43/2015/tt byt danh mục kỹ thuật

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn ngủn gọn của Văn Bản...

Số hiệu: 43/2013/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Sở Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 11/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

Bạn đang xem: thông tư 43/2015/tt byt danh mục kỹ thuật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2013/TT-BYT

Hà Nội, ngày 11 mon 12 năm trước đó

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT PHÂN TUYẾN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Căn cứ Luật Khám bệnh dịch, trị bệnh dịch ngày 23 mon 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị ấn định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 mon 08 thời điểm năm 2012 của nhà nước quy định chức năng, trọng trách, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai máy bộ của Sở Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, trị bệnh;

Bộ trưởng Sở Y tế phát hành Thông tư quy ấn định cụ thể phân tuyến trình độ kỹ thuật so với khối hệ thống hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

Thông tư này quy ấn định tuyến trình độ chuyên môn, hạng mục chuyên môn, phân tuyến chuyên môn chuyên môn và thẩm quyền phê duyệt hạng mục chuyên môn so với khối hệ thống cơ sở khám bệnh dịch, trị bệnh dịch.

Thông tư này vận dụng so với hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh lý của Nhà nước và cá nhân trong toàn quốc, trừ hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch tự Sở Quốc chống quản lý và vận hành.

Điều 2. Nguyên tắc phân tuyến trình độ chuyên môn so với khối hệ thống hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh

1. Phân tuyến trình độ chuyên môn vô nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch (sau trên đây viết lách tắt là Phân tuyến kỹ thuật) là phân loại hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch trở thành những tuyến chuyên môn chuyên môn quy ấn định bên trên Điều 81 của Luật nhà lao bệnh dịch, chữa bệnh.

2. Căn cứ vô đòi hỏi về phạm vi sinh hoạt trình độ, quy tế bào sinh hoạt, điều kiện cơ sở vật hóa học, trang tranh bị, lực lượng lao động và năng lượng triển khai chuyên môn của cơ sở nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch nhằm phân tuyến trình độ, chuyên môn.

3. Việc phân tuyến trình độ chuyên môn ko thực hiện giới hạn sự trở nên tân tiến kỹ thuật của những hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch.

Điều 3. Các tuyến chuyên môn kỹ thuật

1. Tuyến TW (sau trên đây gọi là tuyến 1) bao hàm những hạ tầng nhà lao bệnh dịch, chữa bệnh sau đây:

a) Bệnh viện hạng quánh biệt;

b) Bệnh viện hạng I trực nằm trong Sở Y tế;

c) Bệnh viện hạng I trực nằm trong Sở Y tế tỉnh, TP.HCM trực nằm trong Trung ương (sau đây viết lách tắt là Sở Y tế) hoặc với mọi Sở, ngành không giống được Sở Y tế gửi gắm nhiệm vụ là tuyến cuối về trình độ kỹ thuật;

2. Tuyến tỉnh, TP.HCM trực nằm trong Trung ương (sau trên đây gọi là tuyến 2) bao gồm các hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch sau đây:

a) Bệnh viện xếp thứ hạng II trở xuống trực nằm trong Sở Y tế;

b) Bệnh viện hạng I, hạng II trực nằm trong Sở Y tế hoặc với mọi Sở, ngành không giống, trừ các cơ sở y tế được quy ấn định bên trên Điểm c Khoản 1 Điều này;

3. Tuyến thị trấn, quận, thị xã, TP.HCM trực nằm trong tỉnh (sau trên đây gọi là tuyến 3) bao bao gồm những hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch sau đây:

a) Bệnh viện hạng III, hạng IV, cơ sở y tế ko xếp thứ hạng, trung tâm hắn tế thị trấn có chức năng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch ở những khu vực chưa tồn tại cơ sở y tế thị trấn, bệnh xá công an tỉnh;

b) Phòng nhà lao nhiều khoa, chống nhà lao chuyên nghiệp, ngôi nhà hộ sinh.

4. Tuyến xã, phường, thị xã (sau trên đây gọi là tuyến 4) bao hàm những hạ tầng khám bệnh, trị bệnh dịch sau đây:

a) Trạm hắn tế xã, phường, thị trấn;

b) Trạm xá, trạm hắn tế của ban ngành, đơn vị chức năng, tổ chức;

c) Phòng nhà lao BS mái ấm gia đình.

5. Phân tuyến trình độ chuyên môn so với hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch tư nhân:

a) Căn cứ năng lượng triển khai chuyên môn, phạm vi sinh hoạt trình độ, mẫu mã tổ chức, quy tế bào sinh hoạt, ĐK hạ tầng vật hóa học, trang tranh bị, lực lượng lao động của cơ sở nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch cá nhân, ban ngành giang sơn sở hữu thẩm quyền (Bộ Y tế hoặc Sở Y tế) trao giấy phép sinh hoạt mang đến hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch tư nhân quyết ấn định (bằng văn bản) tuyến trình độ chuyên môn của hạ tầng nhà lao bệnh dịch, chữa bệnh cá nhân phù phù hợp với quy ấn định của Thông tư này.

Điều 4. Danh mục chuyên môn chuyên môn vô nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch

1. Ban hành tất nhiên Thông tư này Danh mục trình độ chuyên môn vô nhà lao bệnh dịch, chữa bệnh dịch (sau trên đây viết lách tắt là Danh mục kỹ thuật) bao hàm 28 chuyên nghiệp, chuyên ngành được kết cấu theo đòi bảng sau đây:

a) Cột 1: Ghi số trật tự kể từ 01 cho tới không còn hạng mục chuyên môn.

b) Cột 2: Ghi thương hiệu những phân mục chuyên môn, thương hiệu những chuyên môn.

c) Cột 3: Phân tuyến chuyên môn vô ê phân chia 4 cột nhỏ:

- Cột 3A: Các chuyên môn triển khai bên trên tuyến 1.

- Cột 3B: Các chuyên môn triển khai bên trên tuyến 2.

- Cột 3C: Các chuyên môn triển khai bên trên tuyến 3.

- Cột 3D: Các chuyên môn triển khai bên trên tuyến 4.

2. Danh mục chuyên môn phát hành tất nhiên Thông tư này là chuyên môn trình độ trong khám bệnh dịch, trị bệnh dịch được phép tắc triển khai bên trên nước ta. Một chuyên môn rất có thể được nhiều chuyên nghiệp, thường xuyên ngành triển khai, tuy nhiên trong Thông tư này được sắp xếp ở chuyên nghiệp, thường xuyên ngành thích hợp nhất.

3. Danh mục chuyên môn phân theo đòi tuyến trình độ chuyên môn thể hiện nay mặt phẳng kỹ thuật hắn tế ở từng tuyến trình độ chuyên môn. Cửa hàng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch phải thực hiện nay được hầu hết chuyên môn theo đòi tuyến trình độ chuyên môn ứng.

4. Khuyến khích hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch trở nên tân tiến năng lượng trình độ kỹ thuật, triển khai những chuyên môn của tuyến bên trên. Cửa hàng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch tuyến trên giới hạn triển khai những chuyên môn tuy nhiên hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch tuyến bên dưới đã thực hiện nay được.

Điều 5. Xây dựng danh mục chuyên môn của hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch

1. Trên hạ tầng Danh mục chuyên môn phát hành tất nhiên Thông tư này, hạ tầng nhà lao bệnh dịch, chữa bệnh dịch địa thế căn cứ vô những ĐK tại đây nhằm thi công Danh mục chuyên môn thực hiện bên trên hạ tầng bản thân trình ban ngành giang sơn sở hữu thẩm quyền quy ấn định bên trên Điều 6 Thông tư này kiểm tra, phê duyệt:

a) Phạm vi sinh hoạt trình độ, mẫu mã tổ chức triển khai, quy tế bào sinh hoạt của cơ sở khám bệnh dịch, trị bệnh dịch và được ban ngành giang sơn sở hữu thẩm quyền phê duyệt.

b) Điều khiếu nại thực tiễn về hạ tầng vật hóa học, trang tranh bị, lực lượng lao động và trình độ chuyên môn của hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch.

Điều 6. Thẩm quyền phê duyệt Danh mục chuyên môn của hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh

1. Bộ trưởng Sở Y tế:

a) Phê duyệt lần thứ nhất và phê duyệt bổ sung cập nhật Danh mục chuyên môn của hạ tầng nhà lao bệnh dịch, chữa bệnh dịch trực nằm trong Sở Y tế, hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch của những Sở, ngành khác và hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch cá nhân tự Sở Y tế trao giấy phép hoạt động;

b) Phê duyệt Danh mục chuyên môn của hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch vô tình huống quy định bên trên Điểm b Khoản 2 Như vậy.

2. Giám đốc Sở Y tế:

a) Phê duyệt Danh mục chuyên môn lần thứ nhất và Danh mục chuyên môn bổ sung cập nhật của hạ tầng khám bệnh, trị bệnh dịch nằm trong Sở Y tế, hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh lý của Sở, ngành khác trên địa phận và hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch cá nhân Sở Y tế trao giấy phép hoạt động, trừ những hạ tầng nhà lao, trị bệnh dịch quy ấn định bên trên Điểm b Khoản 1 Như vậy.

b) Trường thích hợp Danh mục chuyên môn nằm trong thẩm quyền phê duyệt của Giám đốc Sở Y tế nhưng Sở Y tế ko đầy đủ tài năng thẩm ấn định về trình độ thì ý kiến đề xuất Sở Y tế thẩm định, phê duyệt.

Điều 7. Hồ sơ đề nghị phê duyệt Danh mục chuyên môn lần thứ nhất

1. Công văn ý kiến đề xuất.

2. Biên bạn dạng họp Hội đồng trình độ chuyên môn theo đòi quy ấn định bên trên Điều 9 Thông tư này.

3. Danh mục chuyên môn ý kiến đề xuất phê duyệt gồm những:

a) Các chuyên môn tuy nhiên hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch đang được thực hiện; đang được tổ chức triển khai triển khai triển khai theo đòi tuyến trình độ chuyên môn của hạ tầng mình;

b) Các chuyên môn của tuyến bên trên tuy nhiên hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch đang được thực hiện; đang tổ chức thực hiện thực hiện;

c) Hồ sơ tế bào mô tả năng lượng của hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch về hạ tầng vật hóa học, nhân lực, tranh bị hắn tế; hiệu suất cao tài chính - xã hội và phương án thực hiện thực hiện kỹ thuật.

Bảng danh mục chuyên môn ý kiến đề xuất phê duyệt cần được trình diễn theo như đúng kết cấu (viết đúng chuyên nghiệp, số trật tự chuyên môn, thương hiệu kỹ thuật) của Danh mục chuyên môn quy định bên trên Khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

Điều 8. Hồ sơ đề nghị phê duyệt Danh mục chuyên môn bổ sung cập nhật

1. Công văn ý kiến đề xuất.

2. Biên bạn dạng họp Hội đồng trình độ chuyên môn theo đòi quy ấn định bên trên Điều 9 Thông tư này.

3. Danh mục chuyên môn ý kiến đề xuất phê duyệt bổ sung cập nhật gồm:

a) Các chuyên môn quy ấn định mang đến tuyến trình độ chuyên môn của hạ tầng nhà lao bệnh dịch, chữa bệnh cần thiết bửa sung;

b) Các chuyên môn của tuyến bên trên cần thiết bổ sung cập nhật tuy nhiên hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch đang được sở hữu đầy đủ điều kiện triển khai được;

c) Hồ sơ tế bào mô tả năng lượng của hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch về hạ tầng vật hóa học, nhân lực, tranh bị hắn tế; hiệu suất cao tài chính - xã hội và phương án thực hiện thực hiện kỹ thuật.

Bảng danh mục chuyên môn ý kiến đề xuất phê duyệt bổ sung cập nhật cần được trình diễn theo như đúng kết cấu (viết đích thị chuyên nghiệp, số trật tự chuyên môn, thương hiệu kỹ thuật) của Danh mục kỹ thuật quy ấn định bên trên Khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

Điều 9. Thủ tục phê duyệt Danh mục chuyên môn

1. Cơ sở nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch gửi 01 cỗ làm hồ sơ quy ấn định bên trên Điều 7 hoặc Điều 8 của Thông tư này về Cục Quản lý Khám, trị bệnh dịch - Sở Y tế hoặc Sở Y tế theo đòi thẩm quyền. Cửa hàng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch nằm trong Sở Công an gửi 01 cỗ làm hồ sơ về Cục Y tế - Sở Công an; hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch nằm trong Sở Giao thông vận tải đường bộ gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Y tế - Sở Giao thông vận tải đường bộ.

2. Trong thời hạn 05 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày cảm nhận được làm hồ sơ thẳng hoặc qua đường bưu năng lượng điện (căn cứ vào trong ngày ghi bên trên buột công văn đến) ban ngành tiêu thụ hồ sơ cần kiểm tra xác lập làm hồ sơ hợp thức hoặc chưa phù hợp lệ. Trường thích hợp làm hồ sơ chưa hợp lệ thì ban ngành tiêu thụ làm hồ sơ cần sở hữu văn bạn dạng thông tin mang đến hạ tầng khám bệnh, trị bệnh dịch nhằm hoàn hảo làm hồ sơ. Văn bạn dạng thông tin cần nêu rõ ràng tài liệu bổ sung và những nội dung cần sửa thay đổi, bổ sung cập nhật. Cửa hàng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch phải bổ sung, sửa thay đổi làm hồ sơ theo đòi nội dung của văn bạn dạng thông tin và gửi làm hồ sơ bửa sung về ban ngành tiêu thụ làm hồ sơ. Trường thích hợp hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch đang được bổ sung cập nhật hồ sơ tuy nhiên ko đích thị với đòi hỏi thì cần kế tiếp hoàn hảo làm hồ sơ theo đòi quy định bên trên Khoản này cho tới Lúc làm hồ sơ đạt đòi hỏi.

3. Trong thời hạn đôi mươi ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận đầy đủ làm hồ sơ hợp thức (căn cứ vào ngày ghi bên trên buột công văn cho tới của ban ngành tiêu thụ hồ nước sơ), ban ngành tiếp nhận hồ sơ cần tổ chức triển khai thẩm ấn định và phát hành đưa ra quyết định phê duyệt Danh mục kỹ thuật đối với hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch. Việc thẩm ấn định được tổ chức bên trên làm hồ sơ, trường thích hợp quan trọng, ban ngành tiêu thụ làm hồ sơ xây dựng Hội đồng trình độ để thẩm ấn định một trong những phần hoặc toàn cỗ hạng mục chuyên môn bên trên hạ tầng nhà lao bệnh dịch, chữa bệnh. Sau Lúc thẩm ấn định, Cục Y tế - Sở Công an, Cục Y tế - Sở Giao thông vận tải gửi thành quả thẩm ấn định của những hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch nằm trong thẩm quyền quản lý bao gồm công văn, biên bạn dạng thẩm ấn định và hạng mục chuyên môn đang được thẩm ấn định về Cục Quản lý Khám, trị bệnh dịch - Sở Y tế hoặc Sở Y tế nhằm ý kiến đề xuất phê duyệt theo thẩm quyền quy ấn định bên trên Điều 6 Thông tư này.

4. Đối với những chuyên môn vượt lên trên quá năng lượng thẩm ấn định của ban ngành tiêu thụ hồ nước sơ thì ban ngành tiêu thụ làm hồ sơ chỉ dẫn hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch gửi làm hồ sơ về Cục Quản lý Khám, trị bệnh dịch - Sở Y tế nhằm tổ chức triển khai thẩm ấn định, phê duyệt.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Cơ sở nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch tuyến bên trên sở hữu trách móc nhiệm chỉ huy, tương hỗ về chuyên môn chuyên môn so với hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch tuyến bên dưới nhằm triển khai quy định bên trên Khoản 3 Điều 81 của Luật Khám bệnh dịch, trị bệnh dịch và theo cắt cử, chỉ huy của Sở Y tế.

2. Cơ sở nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch sở hữu trách móc nhiệm bảo đảm an toàn về hạ tầng vật hóa học, trang thiết bị và lực lượng lao động sở hữu trình độ chuyên môn trình độ nhằm triển khai hạng mục chuyên môn đã được cung cấp sở hữu thẩm quyền phê duyệt. Cửa hàng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh dịch sở hữu trách móc nhiệm thông báo công khai minh bạch vì như thế mẫu mã thích hợp về hạng mục chuyên môn của hạ tầng khám bệnh, trị bệnh dịch và được ban ngành giang sơn sở hữu thẩm quyền phê duyệt nhằm ban ngành, đơn vị và người dân biết.

Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp

Danh mục chuyên môn triển khai bên trên đơn vị chức năng và được cung cấp sở hữu thẩm quyền phê duyệt theo đòi quy định bên trên Quyết ấn định số 23/2005/QĐ-BYT ngày 30 mon 8 năm 2005 của Sở trưởng Bộ Y tế về sự việc phát hành Quy ấn định Phân tuyến chuyên môn và Danh mục chuyên môn trong khám, trị bệnh dịch trước thời điểm ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành được kế tiếp triển khai cho đến Lúc sở hữu kiểm soát và điều chỉnh bổ sung cập nhật.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thực hành từ thời điểm ngày 01 mon 02 năm năm trước.

2. Quyết ấn định số 23/2005/QĐ-BYT ngày 30 mon 8 năm 2005 của Sở trưởng Sở Y tế về việc phát hành Quy ấn định Phân tuyến chuyên môn và Danh mục chuyên môn vô khám bệnh, trị bệnh dịch không còn hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành.

3. Cục trưởng Cục Quản lý Khám, trị bệnh dịch, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, TP.HCM trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng hắn tế những Sở, ngành, người đứng đầu tư mạnh sở khám bệnh, trị bệnh dịch và ban ngành, tổ chức triển khai, cá thể sở hữu tương quan phụ trách thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình triển khai sở hữu trở ngại, vướng vướng, ý kiến đề xuất ban ngành, tổ chức triển khai, cá nhân phản hình ảnh đúng lúc về Sở Y tế (Cục Quản lý Khám, trị bệnh) nhằm kiểm tra, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Văn chống Quốc hội;
- Văn chống nhà nước (Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
- Sở trưởng Sở Y tế (để báo cáo)
- Các Thứ trưởng Sở Y tế;
- Sở, ban ngành ngang Bộ;
- BHXH Việt Nam;
- Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, TP.HCM trực nằm trong TW;
- Ban chỉ bảo vệ che chở mức độ khoẻ cán cỗ TW;
- Các Vụ, Cục, Tổng viên, VP Sở, Thanh tra Sở nằm trong BYT;
- Sở Y tế, BHXH tỉnh, TP.HCM trực nằm trong TW;
- Các đơn vị chức năng trực nằm trong BYT;
- Y tế những Sở, ngành;
- Cổng TTĐT của Sở Y tế,
- Trang TTĐT Cục QLKCB;
- Lưu: VT, PC, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Xuyên

DANH MỤC

KỸ THUẬT VÀ PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (Ban hành tất nhiên Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Sở trưởng Sở Y tế Quy ấn định cụ thể phân tuyến trình độ chuyên môn so với khối hệ thống hạ tầng nhà lao bệnh dịch, trị bệnh)

MỤC LỤC

TT

Nội dung

Số lượng kỹ thuật

Trang

I

Hồi mức độ cung cấp cứu vớt và Chống độc

304

II

Nội khoa

431

III

Nhi khoa

4.170

IV

Lao (ngoại lao)

41

V

Da liễu

89

VI

Tâm thần

83

VII

Nội tiết

245

VIII

Y học tập cổ truyền

482

IX

Gây say sưa hồi mức độ

4.777

X

Ngoại khoa

1.113

XI

Bỏng

131

XII

Ung bướu

401

XIII

Phụ sản

241

XIV

Mắt

287

XV

Tai mũi họng

357

XVI

Răng hàm mặt

347

XVII

Phục hồi công dụng

156

XVIII

Điện quang đãng

675

XIX

Y học tập phân tử nhân

390

XX

Xem thêm: tranh vẽ về đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh

Nội soi chẩn đoán, can thiệp

106

XXI

Thăm dò thám chức năng

127

XXII

Huyết học tập - truyền máu

564

XXIII

Hóa sinh

223

XXIV

Vi sinh, ký sinh trùng

336

XXV

Giải phẫu bệnh dịch và Tế bào bệnh dịch học tập

90

XXVI

Vi phẫu

58

XXVII

Phẫu thuật nội soi

498

XXVIII

Tạo hình- Thẩm mỹ

494

Tổng cộng

17.216

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

MINISTRY OF HEALTH
-------

 SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No.: 43/2013/TT-BYT

Hanoi, December 11, 2013

CIRCULAR

PROVIDING FOR TECHNICAL AND PROFESSIONAL LEVELS IN THE NETWORK OF HEALTH FACILITIES

Pursuant to tướng the Law on Medical Examination and Treatment dated November 23, 2009;

Pursuant to tướng the Government’s Decree No. 63/2012/ND-CP dated August 31, 2012 defining functions, tasks, powers and organizational structure of Ministry of Health;

At the request of Director of Administration of Medical Examination and Treatment;

Minister of Health promulgates a Circular providing for technical and professional levels in the network of health facilities.

Article 1. Scope and regulated entities

This Circular provides for technical and professional levels, the list of medical techniques and corresponding technical and professional levels, and the power to tướng grant approval for the lists of medical techniques in the network of health facilities.

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được rất đầy đủ những tiện nghi ngày càng tăng tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể xin xỏ liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Rules for determination of technical and professional levels in the network of health facilities

1. Determination of technical and professional levels in the network of heath facilities refers to tướng the classification of health facilities into corresponding technical and professional levels laid down in Article 81 of the Law on medical examination and treatment.

2. A health facility shall be classified into a corresponding technical and professional level based on professional operation requirements, its scope of operation, facilities, equipment, personnel and capacity to tướng perform medical techniques.

3. Determination of technical and professional levels shall not adversely influence the technical development of any health facilities.

Article 3. Technical and professional levels

1. Central level (hereinafter referred to tướng as “level 1”) includes the following health facilities:

a) Special-class hospitals;

b) Class-I hospitals affiliated to tướng the Ministry of Health;

c) Class-I hospitals affiliated to tướng a Provincial Department of Health or another Ministry and assigned by the Ministry of Health to take charge of duties of the highest technical and professional level;

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được rất đầy đủ những tiện nghi ngày càng tăng tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể xin xỏ liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Hospitals of class II or lower class and affiliated to tướng Ministry of Health;

b) Class-I and Class-II hospitals affiliated to Provincial Departments of Health or other ministries, except the hospitals prescribed in Point c Clause 1 of this Article;

3. District level (hereinafter referred to tướng as “level 3”) includes the following health facilities:

a) Hospitals of Class III, Class IV or unknown class, district medical centers functioned to tướng provide healthcare services in areas where district hospitals are not established, and infirmaries of provincial public security agencies;

b) Polyclinics, specialized clinics and maternity wards.

4. Communal level (hereinafter referred to tướng as “level 4”) includes the following health facilities:

a) Medical stations of communes, wards or commune-level towns;

b) Dispensaries or medical stations affiliated to specific agencies or organizations;

c) Family doctor's clinics.

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được rất đầy đủ những tiện nghi ngày càng tăng tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể xin xỏ liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The competent authority (affiliated to tướng the Ministry of Health of the Provincial Department of Health) that issues the operating license to tướng the private health facility shall make written decision on technical and professional level of that private health facility based on its capacity to tướng perform medical techniques, scope of professional operations, organizational structure, operating scope, facilities, equipment and personnel.

Article 4. List of medical techniques

1. The List of medical techniques is promulgated together with this Circular, including 28 specialties and the following components:

a) Column 1: Specify ordinal numbers started at 01.

b) Column 2: Specify technical items and names of medical techniques.

c) Column 3: Specify technical and professional levels, including 4 sub-columns:

- Column 3A: Medical techniques provided at level 1.

- Column 3B: Medical techniques provided at level 2.

- Column 3C: Medical techniques provided at level 3.

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được rất đầy đủ những tiện nghi ngày càng tăng tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể xin xỏ liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The list of medical techniques promulgated together with this Circular includes medical techniques licensed to tướng be adopted in Vietnam. A medical technique may be adopted in different specialties/ departments but herein classified in the most appropriate specialty.

3. The list of medical techniques herein shows medical techniques adopted by each technical and professional level. A health facility must be able to tướng apply the majority of medical techniques of its corresponding technical and professional level as classified.

4. Each health facility is encouraged to tướng develop their technical and professional capacity so sánh as to tướng be able to tướng adopt medical techniques of a higher level. Health facilities of a specific level should limit the application of medical techniques which may be applied by health facilities of lower levels.

Article 5. Compilation of lists of medical techniques by health facilities

1. Based on the List of medical techniques promulgated together with this Circular, each health facility shall compile its own list of medical techniques and submit to tướng the competent authority prescribed in Article 6 hereof for consideration and approval. Such list of medical techniques is compiled based on:

a) The scope of professional operations, organizational structure, and operating scope of the health facility as approved by a competent authority.

b) Facilities, medical equipment, personnel and professional capacity of the health facility.

Article 6. Power to tướng grant approval for lists of medical techniques of health facilities

1. Minister of Health shall:

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được rất đầy đủ những tiện nghi ngày càng tăng tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể xin xỏ liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Consider granting approval for lists of medical techniques of health facilities prescribed in Point b Clause 2 of this Article.

2. Director of each Provincial Department of Health shall:

a) Consider granting approval for lists of initial and additional medical techniques of health facilities affiliated to tướng that Provincial Department of Health, health facilities affiliated to tướng other ministries and operating in this province, and private health facilities which operate under license granted by that Provincial Department of Health, except health facilities prescribed in Point b Clause 1 of this Article.

b) If a Provincial Department of Health is incapable of carrying out professional appraisal of a list of medical techniques which is under its competence, the Director of that Provincial Department of Health shall request the Ministry of Health to tướng carry out appraisal and give approval.

Article 7. Documentation submitted to tướng apply for approval for list of initial medical techniques

1. The written request.

2. The minutes of the meeting of the technical and professional board as prescribed in Article 9 hereof.

3. The list of medical techniques for which approval is requested, including:

a) Medical techniques which have been applied and the ones which will be applied by the health facility according to tướng its technical and professional level;

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được rất đầy đủ những tiện nghi ngày càng tăng tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể xin xỏ liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Capacity profile of the health facility in terms of its facilities, personnel and medical equipment; social – economic efficiency and plan for application of medical techniques.

The list of medical techniques for which approval is requested must be presented according to tướng the structure (specialty, ordinal number and name of medical technique) of the list of medical techniques prescribed in Clause 1 Article 4 hereof.

Article 8. Documentation submitted to tướng apply for approval for list of additional medical techniques

1. The written request.

2. The minutes of the meeting of the technical and professional board as prescribed in Article 9 hereof.

3. The list of additional medical techniques for which approval is requested, including:

a) Prescribed medical techniques of its technical and professional level to tướng be added;

b) Medical techniques of a higher level to tướng be added because the health facility is capable of implementing them;

c) Capacity profile of the health facility in terms of its facilities, personnel and medical equipment; social – economic efficiency and plan for application of medical techniques.

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được rất đầy đủ những tiện nghi ngày càng tăng tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể xin xỏ liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9. Procedure for granting approval for list of medical techniques

1. Health facilities are required to tướng submit 01 set of documents under the provisions of Article 7 or Article 8 hereof to tướng the Administration of Medical Examination and Treatment affiliated to tướng the Ministry of Health or the Provincial Department of Health. Particularly, health facilities affiliated to tướng the Ministry of Public Security shall submit 01 phối of documents to tướng the Department of Health affiliated to tướng the Ministry of Public Security; health facilities affiliated to tướng the Ministry of Transport shall submit 01 phối of documents to tướng the Department of Health affiliated to tướng the Ministry of Transport.

2. Within a maximum period of 05 working days from the receipt of such documentation which is submitted either by hand or by post (based on the date specified in the official dispatch-received logbook), the receiving agency is obliged to tướng verify whether it is licit or illicit. As for illicit documentation, the receiving agency shall send a written notification of continuing to tướng improve such documentation to tướng the health facility applying for approval for list of medical techniques. The written notification must detail documents that need to tướng be further provided and contents required to tướng be amended or modified. The health facility must make any change or modification in conformity with the contents mentioned in this notification, and send the changed or modified documentation to tướng the receiving agency. In case the changed or modified documentation remains unconformable to tướng the statutory requirements, the health facility is required to tướng continue to tướng improve its submitted documentation.

3. Within a permitted period of đôi mươi working days from the date of receiving the licit documentation (based on the date specified in the official dispatch-received logbook), the receiving agency is obliged to carry out professional appraisal and promulgate a decision on approval for the list of medical techniques applied by the health facility. Professional appraisal is conducted based on the documentation. When necessary, the receiving agency shall establish a professional council to tướng consider a part or all of medical techniques implemented at the health facility. The Department of Health affiliated to tướng the Ministry of Public Security and the Department of Health affiliated to tướng the Ministry of Transport shall send results of appraisal of health facilities under their management, including the written appraisal report and list of medical techniques appraised, to tướng the Administration of Medical Examination and Treatment affiliated to tướng the Ministry of Health or the Provincial Department of Health to tướng request for grant of approval within their competent under the provisions of Article 6 hereof.

4. As for medical techniques beyond the appraisal capacity of the documentation-receiving agency, the receiving agency shall instruct the health facility to tướng submit the documentation to tướng the Administration of Medical Examination and Treatment affiliated to tướng the Ministry of Health for appraisal and approval.

Article 10. Implementation organization

1. Health facilities of a specific level shall provide technical and professional instructions and assistance for health facilities of lower levels in implementation of the provisions of Clause 3 Article 81 of the Law on medical examination and treatment and as assigned by the Ministry of Health.

2. Health facilities shall maintain their satisfaction of facilities, equipment and personnel requirements for implementing medical techniques according to tướng the list of medical techniques approved. Health facilities shall publicly announce, in an appropriate khuông, the list of its medical techniques approved by competent authorities.

Article 11. Transition

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được rất đầy đủ những tiện nghi ngày càng tăng tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể xin xỏ liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 12. Implementation

1. This Circular shall come into force as from February 01, năm trước.

2. Decision No. 23/2005/QD-BYT dated August 30, 2005 by Minister of Health providing for technical levels and list of medical techniques shall be null and void from the date of entry into force of this Circular.

3. The Director of the Administration of Medical Examination and Treatment, Directors of Provincial Departments of Health, heads of health agencies affiliated to tướng ministries, heads of health facilities, relevant authorities and organizations, and relevant individuals shall implement this Circular.

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be promptly reported to tướng the Ministry of Health (via the Administration of Medical Examination and Treatment) for consideration./.

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
 

Nguyen Thi Xuyen

Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 Quy ấn định cụ thể phân tuyến trình độ chuyên môn so với khối hệ thống hạ tầng nhà lao, trị bệnh dịch tự Sở Y tế ban hành

Xem thêm: tính khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng

341.051

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.. Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: inf[email protected]