thông tư số 03/2014/tt btttt ngày 11/3/2014

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

Số: 03/2014/TT-BTTTT

Bạn đang xem: thông tư số 03/2014/tt btttt ngày 11/3/2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 11 mon 3 năm 2014

THÔNG TƯ

Quy ấn định chuẩn chỉnh khả năng dùng technology thông tin

Căn cứ Luật Công nghệ vấn đề ngày 29 mon 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị ấn định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 mon 10 năm trước đó của nhà nước quy ấn định công dụng, trọng trách, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Sở tin tức và Truyền thông;

Xét đề xuất của Vụ trưởng Vụ Công nghệ vấn đề,

Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông phát hành Thông tư Quy ấn định Chuẩn khả năng dùng technology vấn đề.

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người tiêu dùng áp dụng

1. Thông tư này quy ấn định Chuẩn khả năng dùng technology vấn đề (CNTT), bao gồm:

a) Chuẩn khả năng dùng công nghệ thông tin cơ bản;

b) Chuẩn khả năng dùng công nghệ thông tin nâng lên.

2. Thông tư này vận dụng so với phòng ban, tổ chức triển khai, cá thể nhập cuộc thẳng hoặc sở hữu tương quan cho tới hoạt động và sinh hoạt review khả năng dùng công nghệ thông tin.

Điều 2. Quy ấn định Chuẩn khả năng dùng CNTT

1. Chuẩn khả năng dùng công nghệ thông tin cơ bạn dạng bao gồm 06 tế bào đun sau:

a) Mô đun khả năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bạn dạng (Bảng 01, Phụ lục số 01).

b) Mô đun khả năng 02 (Mã IU02): Sử dụng PC cơ bạn dạng (Bảng 02, Phụ lục số 01).

c) Mô đun khả năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bạn dạng cơ bạn dạng (Bảng 03, Phụ lục số 01).

d) Mô đun khả năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bạn dạng (Bảng 04, Phụ lục số 01).

Xem thêm: tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa tristearin theo các bước sau

đ) Mô đun khả năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bạn dạng (Bảng 05, Phụ lục số 01).

e) Mô đun khả năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bạn dạng (Bảng 06, Phụ lục số 01).

2. Chuẩn khả năng dùng công nghệ thông tin nâng lên bao gồm 09 tế bào đun sau:

a) Mô đun khả năng 07 (Mã IU07): Xử lý văn bạn dạng nâng lên (Bảng 01, Phụ lục số 02).

b) Mô đun khả năng 08 (Mã IU08): Sử dụng bảng tính nâng lên (Bảng 02, Phụ lục số 02).

c) Mô đun khả năng 09 (Mã IU09): Sử dụng trình chiếu nâng lên (Bảng 03, Phụ lục số 02).

d) Mô đun khả năng 10 (Mã IU10): Sử dụng hệ cai quản trị hạ tầng tài liệu (Bảng 04, Phụ lục số 02).

đ) Mô đun khả năng 11 (Mã IU11): Thiết nối tiếp hình đồ họa hai phía (Bảng 05, Phụ lục số 02).

e) Mô đun khả năng 12 (Mã IU12): Biên tập dượt hình họa (Bảng 06, Phụ lục số 02).

g) Mô đun khả năng 13 (Mã IU13): Biên tập dượt trang vấn đề năng lượng điện tử (Bảng 07, Phụ lục số 02).

h) Mô đun khả năng 14 (Mã IU14): An toàn, bảo mật thông tin vấn đề (Bảng 08, Phụ lục số 02).

i) Mô đun khả năng 15 (Mã IU15): Sử dụng ứng dụng plan dự án công trình (Bảng 09, Phụ lục số 02).

3. Cá nhân đạt Chuẩn khả năng dùng công nghệ thông tin cơ bạn dạng nên đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của toàn bộ những tế bào đun quy ấn định bên trên Khoản 1 Như vậy. Cá nhân đạt Chuẩn khả năng dùng công nghệ thông tin nâng lên nên đạt Chuẩn khả năng dùng công nghệ thông tin cơ bạn dạng, bên cạnh đó đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của ít nhất 03 tế bào đun nhập số những tế bào đun quy ấn định bên trên Khoản 2 Như vậy.

Điều 3. Hiệu lực ganh đua hành

Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày 28 tháng tư năm năm trước.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Chánh văn chống, Vụ trưởng Vụ Công nghệ vấn đề, Thủ trưởng những phòng ban, đơn vị chức năng nằm trong Sở tin tức và Truyền thông, Giám đốc Sở tin tức và Truyền thông những tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương và những phòng ban, tổ chức triển khai, cá thể sở hữu tương quan phụ trách thực hành Thông tư này.

2. Trong quy trình triển khai, sở hữu đột biến vướng vướng, phòng ban, tổ chức triển khai, cá nhân phản ánh về Sở tin tức và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) nhằm đúng lúc xử lý./.

Xem thêm: đề kiểm tra tiếng anh lớp 8 học kì 1 thí điểm

 Nơi nhận:
- Thủ tướng tá nhà nước, những PTTgCP;
- Văn chống Trung ương và những Ban của Đảng;
- Văn chống Tổng Bế Tắc thư;
- Văn chống Quốc hội;
- Văn chống Chủ tịch nước;
- Các Sở, phòng ban ngang Sở, phòng ban nằm trong Chính phủ;
- Viện Kiểm sát dân chúng tối cao;
- Toà án dân chúng tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Kho bạc Nhà nước;
-
Cơ quan liêu TW của những đoàn thể;
- Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong TW;
- Đơn vị thường xuyên trách móc công nghệ thông tin những Sở, phòng ban ngang Sở, phòng ban nằm trong Chính phủ;
- Sở TT&TT những tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong TW;
- Công báo, Cổng tin tức năng lượng điện tử Chính phủ;
- Ủy ban Quốc gia về phần mềm technology thông tin;
- Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin phòng ban Đảng;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở TT&TT: Sở trưởng và những Thứ trưởng, những phòng ban, đơn vị chức năng nằm trong Sở, cổng vấn đề năng lượng điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, công nghệ thông tin (5).

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Bắc Son