thuật toán bellman ford tìm đường đi ngắn nhất

Giải thuật Dijkstra như tôi đã reviews phiên trước rất có thể giải quyết và xử lý vô cùng thời gian nhanh vấn đề lần lối đi sớm nhất với vật thị trọng số dương. (Các bạn cũng có thể coi nội dung bài viết về giải thuật Dijkstra bên trên phía trên .

Tuy nhiên, với vật thị trọng số âm, tất cả chúng ta tiếp tục lựa chọn giải thuật Bellman-Ford. Vậy vô nội dung bài viết này bản thân tiếp tục thực hiện 2 điều:

Bạn đang xem: thuật toán bellman ford tìm đường đi ngắn nhất

 • Giới thiệu cơ hội giải vấn đề shortest-path vị giải thuật Bellman-Ford
 • Thiết tiếp giải thuật này vị code ruby.

1. Cách thuật toán Bellman-Ford sinh hoạt.

Về vấn đề lần lối đi sớm nhất, những bạn cũng có thể coi đề bài xích ở vô nội dung bài viết trước.

Ý tưởng của thuật toán như sau:

 • Ta tiến hành duyệt n phiên, với n là số đỉnh của vật thị.
 • Với từng phiên duyệt, tao lần toàn bộ những cạnh nhưng mà đàng trải qua cạnh này sẽ tinh giảm lối đi sớm nhất kể từ đỉnh gốc cho tới một đỉnh không giống.
 • Ở phiên duyệt loại n, nếu như còn ngẫu nhiên cạnh nào là rất có thể tinh giảm lối đi, vấn đề này chứng minh vật thị với quy trình âm, và tao kết cổ động thuật toán.

Thuật toán Bellman-Ford với 3 bước:

 • Bước 1: Khởi tạo nên vật thị

Giải quí vị pseudocode:

for each v in danh_sách_đỉnh:
    if v is mối cung cấp then khoảng_cách(v):= 0
    else khoảng_cách(v):= vô cùng
    đỉnh_liền_trước(v):= null
 • Bước 2: Cập nhật những cạnh với n vòng lặp(n là số node) sao cho tới lối đi kể từ source node cho tới node bị lặp là lớn số 1 .

Giải quí vị pseudocode:

for i from 1 to tướng size(danh_sách_đỉnh)-1:    
    for each (u,v) in danh_sách_cung:
      if khoảng_cách(v) > khoảng_cách(u) + trọng_số(u,v):
        khoảng_cách(v):= khoảng_cách(u) + trọng_số(u,v)
        đỉnh_liền_trước(v):= u
 • Bước 3: Kiểm tra coi vật thị với quy trình âm hoặc không?
for each (u,v) in danh_sách_cung:
    if khoảng_cách(v) > khoảng_cách(u) + trọng_số(u,v):
      error "Đồ thị chứa chấp quy trình âm"

2. Giải vấn đề cụ thể

Giả sử bản thân với vật thị trọng số như sau:

Ta tiếp tục đi kiếm lối đi sớm nhất kể từ node 1 cho tới những node sót lại .

Bước 1: Ta khởi tạo nên vật thị với khoảng cách kể từ node 1 cho tới chủ yếu nó là 0, sót lại là infinity

Bước 2: Thực hiện tại 4 vòng lặp .

vòng lặp đầu tiên, tao update được lối đi sớm nhất trải qua những cạnh (1, 2); (1, 3); (1, 4):

vòng lặp số 2, cạnh (2, 5) và (3, 4) là những cạnh tối ưu:

vòng lặp số 3, tao chỉ thấy với cạnh (4,5) nâng cấp lối đi từ là một -> 5 :

vòng lặp số 4, tao nhận biết không thể cạnh nào là rất có thể tối ưu được lối đi kể từ node 1 nữa, vậy nên vật thị này tiếp tục không tồn tại quy trình âm. Suy rời khỏi tao rất có thể kết cổ động thuật toán bên trên phía trên.

Xem thêm: cổng ps/2 có màu tím được dùng để kết nối với thiết bị nào sau đây

Và thành quả tao đạt được là những shortest path kể từ node 1 như sau:

 • Từ 1 cho tới 2: 1 -> 2
 • Từ 1 cho tới 3: 1 -> 3
 • Từ 1 cho tới 4: 1 -> 3 -> 4
 • Từ 1 cho tới 5: 1 -> 3 -> 4 ->5

3. Thiết tiếp giải thuật vị code ruby

Đầu tiên, bản thân sẽ khởi tạo 1 class nhằm khởi tạo nên những đối tượng người tiêu dùng node:

class Node
 attr_accessor :name, :graph

 def initialize(name)
  @name = name
 end
end

Và 1 class nhằm khởi tạo nên những cạnh.

class Edge
 attr_accessor :from, :to, :weight

 def initialize(from, to, weight)
  @from, @to, @weight = from, to, weight
 end

 def <=>(other)
  self.weight <=> other.weight
 end
end

Mỗi đối tượng người tiêu dùng cạnh với 3 nằm trong tính:

 • @from, @to : là 2 node của cạnh .
 • @weight : phỏng lâu năm cạnh

Mình thêm một method <=> nhằm rất có thể đối chiếu phỏng lâu năm những cạnh cùng nhau .

Ta tạo nên 1 class nhằm khởi tạo nên vật thị :

class Graph
 attr_accessor :nodes
 attr_accessor :edges

 def initialize
  @nodes = []
  @edges = []
 end

 def add_node(node)
  nodes << node
  node.graph = self
 end

 def add_edge(from, to, weight)
  edges << Edge.new(from, to, weight)
 end
end

Hai methods add_nodeadd_class sẽ hỗ trợ bản thân đánh giá được vật thị.

Giờ bản thân sẽ khởi tạo 1 class chủ yếu nhằm giải quyết và xử lý vấn đề.

class BellmanFord
 def initialize(graph, source_node)
  @graph = graph
  @source_node = source_node
  @path_to = {}
  @distance_to = {}

  compute_shortest_path
 end

 def shortest_path_to(node)
  path = []
  while node != @source_node
   path.unshift(node)
   node = @path_to[node]
  end

  path.unshift(@source_node).map { |node| node.name }
 end

 private
 def compute_shortest_path
  update_distance_of_all_edges_to(Float::INFINITY)
  @distance_to[@source_node] = 0

  @graph.nodes.size.times do
   @graph.edges.each do |edge|
    relax(edge)
   end
  end
 end

 def update_distance_of_all_edges_to(distance)
  @graph.nodes.each do |node|
   @distance_to[node] = distance
  end
 end

 def relax(edge)
  if @distance_to[edge.to] > @distance_to[edge.from] + edge.weight
   @distance_to[edge.to] = @distance_to[edge.from] + edge.weight
   @path_to[edge.to] = edge.from
  end
 end
end

Khi 1 vấn đề được khởi tạo nên, ứng với cùng một instance của class BellmanFord, sẽ sở hữu 2 thông số tương tự với dữ khiếu nại của vấn đề là:

 • @graph : là 1 trong thể hiện tại của lớp Graph - cũng chính là vật thị của vấn đề .
 • @soure_node : là node đích của vấn đề . Ta tiếp tục lần lối đi sớm nhất của những node sót lại cho tới node này.

Và thành quả của vấn đề ở trong biến đổi @path_to - nó là 1 trong Hash chứa chấp những node kề nhưng mà 1 node nên nối cho tới để sở hữu được lối đi sớm nhất.

Với vấn đề vật thị như vậy này:

Mình tiếp tục demo chạy vấn đề như sau:

Khởi tạo nên những node của vật thị:

@graph = Graph.new
@graph.add_node(@node1 = Node.new("Node #1"))
@graph.add_node(@node2 = Node.new("Node #2"))
@graph.add_node(@node3 = Node.new("Node #3"))
@graph.add_node(@node4 = Node.new("Node #4"))
@graph.add_node(@node5 = Node.new("Node #5"))

Khởi tạo nên những cạnh cho tới vật thị:

 #Các cạnh kể từ node1
 @graph.add_edge(@node1, @node2, 2)
 @graph.add_edge(@node1, @node3, 3)
 @graph.add_edge(@node1, @node4, 7)
 
 #Các cạnh kể từ node2
 @graph.add_edge(@node2, @node4, 3)
 @graph.add_edge(@node2, @node5, 5)
 
 #Cạnh kể từ node3
 @graph.add_edge(@node3, @node4, -2)
 
 #Cạnh kể từ node4
 @graph.add_edge(@node4, @node5, 2)

Giờ tao tiếp tục giải vấn đề lần lối đi sớm nhất kể từ node1 cho tới những node sót lại vô cùng đơn giản:

Xem thêm: khái quát văn học việt nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết the kỉ 20

bai_toan_1 = BellmanFord.new(@graph, @node1).shortest_path_to(@node2)
=> ["Node #1", "Node #2"]
bai_toan_2 = BellmanFord.new(@graph, @node1).shortest_path_to(@node3)
=> ["Node #1", "Node #3"]
bai_toan_3 = BellmanFord.new(@graph, @node1).shortest_path_to(@node4)
=> ["Node #1", "Node #3", "Node #4"]
bai_toan_4 = BellmanFord.new(@graph, @node1).shortest_path_to(@node5)
=> ["Node #1", "Node #3", "Node #4", "Node #5"]

References:

https://www.geeksforgeeks.org/bellman-ford-algorithm-dp-23/

https://thuytrangcoding.wordpress.com/2018/03/19/graph-shortestpath-bellmanford/