thủy phân hoàn toàn 60 gam hỗn hợp hai đipeptit

Câu hỏi:

15/04/2020 13,831

Thủy phân trọn vẹn 60 gam láo thích hợp nhì đipeptit nhận được 63,6 gam láo thích hợp X bao gồm những amino axit (các amino axit chỉ tồn tại một group amino và một group cacboxyl vô phân tử). Nếu mang đến  hỗn thích hợp X ứng dụng với hỗn hợp HCl (dư), cô cạn cẩn trọng hỗn hợp, thì lượng muối hạt khan nhận được là 

Bạn đang xem: thủy phân hoàn toàn 60 gam hỗn hợp hai đipeptit

D. 7,82 gam. 

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Ta sở hữu A-A + 1H2O → 2A

Theo BTKL: mH2O = 63,6 - 60 = 3,6 gam → nH2O = 0,2 mol

 nđipeptit = 0,2 mol.

● A-A + 2HCl +H2O → muối

0,02-----0,04-----0,02

Theo BTKL: mmui = 6 + 0,04 x 36,5 + 0,02 x 18 = 7,82 gam

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thuỷ phân trọn vẹn 65 gam peptit X nhận được 22,25 gam alanin và 56,25 gam glyxin. X là 

A. đipeptit. 

B. tripeptit. 

C. tetrapeptit. 

D. pentapeptit. 

Câu 2:

Thủy phân không còn láo thích hợp bao gồm m gam tetrapeptit Ala-Gly-Ala-Gly (mạch hở) nhận được láo thích hợp bao gồm 21,7 gam Ala-Gly-Ala, 7,5 gam Gly và 14,6 gam Ala – Gly. Giá trị của m là 

A. 34,8 gam. 

B. 41,1 gam. 

C. 42,16 gam. 

D. 43,8 gam. 

Câu 3:

Thuỷ phân trọn vẹn 500 gam một oligopeptit X (chứa kể từ 2 cho tới 10 gốc α-amino axit) nhận được 178 gam amino axit Y và 412 gam amino axit Z. hiểu phân tử khối của Y là 89. Phân tử khối của Z là: 

A. 75 

B. 103 

C. 117 

Xem thêm: tìm tọa độ điểm d để abcd là hình bình hành

D. 147 

Câu 4:

Thủy phân trọn vẹn m gam Ala-Ala-Gly vô hỗn hợp NaOH vừa vặn đầy đủ, nhận được 6,38 gam muối hạt. Giá trị của m là 

A. 4,34. 

B. 2,17. 

C. 6,51. 

D. 8,68. 

Câu 5:

Thuỷ phân trọn vẹn 9,84 gam peptit X chỉ nhận được 12 gam glyxin. X là 

A. tripeptit. 

B. tetrapeptit. 

C. pentapeptit. 

D. hexapeptit. 

Câu 6:

Thủy phân 14 gam một Polipeptit (X) với hiệu suất đạt 80%, thì nhận được 14,04 gam một α-amino axit (Y). Công thức kết cấu của Y là: 

A. H2NCH2COOH. 

B. H2N(CH2)2COOH. 

C. H2NCH(CH3)COOH. 

D. H2NCH(C2H5)COOH. 

Câu 7:

Cho 15 gam glyxin ứng dụng vừa vặn đầy đủ với 8,9 gam alanin nhận được m gam láo thích hợp tripeptit mạch hở. Giá trị của m là 

A. 20,3 gam 

B. 18,5 gam 

C. 23,9 gam           

Xem thêm: phân tích hoàn cảnh ra đời của đảng cộng sản việt nam

D. 22,10 gam