tiếng anh lớp 6 unit 5 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 5 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar

Countable and uncountable nouns

(Ngữ pháp: Danh kể từ kiểm đếm được và ko kiểm đếm được)

1. Is the underlined noun countable or uncountable? Write C (countable) or U (uncountable).

(Danh kể từ được gạch men bên dưới là kiểm đếm được hay là không kiểm đếm được? Viết C (đếm được) hoặc U (không kiểm đếm được)).

1. The children are very tired after a day of fun.

(Bọn con trẻ vô cùng mệt mỏi sau đó 1 ngày vui vẻ đùa.)

2. Be careful! The water is deep.

(Hãy cẩn thận! Nước sâu sắc cơ.)

3. My mother uses real butter in the cakes she bakes.

(Mẹ tôi dùng bơ thiệt Lúc nướng bánh.)

4. Remember đồ sộ bring the necessary travel items.

(Nhớ đem theo đòi những đồ dùng quan trọng Lúc chuồn du ngoạn.)

5. - How about meeting in the canteen for some tea? - Sure. What time?

(- Gặp nhau ở căng tin yêu húp trà nhé? – Được thôi. Mấy giờ?)

Phương pháp giải:

- day: ngày

- water: nước

- butter:

- items: dụng cụ

- tea: trà

Lời giải chi tiết:

1. C

2. U

3. U

4. C

5. U

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Choose the correct option for each sentence.

(Chọn đáp án chính cho từng câu.)

1. I have___________questions đồ sộ ask you.

A. a few           

B. a little

2. nước Australia is very nice. It has___________natural wonders.

A. much              

B. many

3. This is a difficult lesson, sánh only___________students can understand it.

A. a few           

B. many

4. It is a very dry area. They don't have___________rain in summer.

A. a little         

B. much

5. We've got very___________time before our train leaves. We must hurry up!

A. little           

B. much

Phương pháp giải:

- a few + danh kể từ số nhiều: một ít

-  many + danh kể từ số nhiều: nhiều

- little/ a little + danh kể từ ko kiểm đếm được: một chút

- much + danh kể từ ko kiểm đếm được: nhiều

Lời giải chi tiết:

1. A

2. B

3. A

4. B

5. A

1. I have a few questions đồ sộ ask you.

(Tôi mang trong mình 1 vài ba thắc mắc ham muốn căn vặn các bạn.)

2. nước Australia is very nice. It has many natural wonders.

(Nước Úc rất hay rất đẹp. Nó có khá nhiều kỳ quan lại vạn vật thiên nhiên.)

3. This is a difficult lesson, sánh only a few students can understand it.

(Đây là 1 trong những bài bác khó khăn nên chỉ có thể một trong những không nhiều học viên rất có thể nắm rõ.)

4. It is a very dry area. They don't have much rain in summer.

(Đó là 1 trong những điểm vô cùng thô. Họ không tồn tại nhiều mưa nhập ngày hè.)

5. We've got very little time before our train leaves. We must hurry up!

(Chúng tớ chỉ với vô cùng không nhiều thời hạn trước lúc chuyến tàu lên đường. Chúng tớ nên thời gian nhanh lên!)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Fill each blank with a, any, some, much, or many.

(Điền vào cụ thể từng vị trí rỗng với a, any, some, much, hoặc many.)

1. How__________books are there in your bag?

2. There isn't__________milk in the fridge.

3. How__________sugar bởi you need for your tea, Mum?

4. We need đồ sộ buy__________new furniture for the house.

5. There is__________big cave in this area. 

Phương pháp giải:

- a + danh kể từ số ít: một

- any + danh kể từ số nhiều/ danh kể từ ko kiểm đếm được; thông thường người sử dụng nhập câu phủ định/ nghi ngại vấn.

- some + danh kể từ số nhiều/ danh kể từ ko kiểm đếm được; thông thường người sử dụng nhập câu xác minh.

Xem thêm: luyện nói nghị luận về một đoạn thơ bài thơ violet

- much + danh kể từ ko kiểm đếm được; thông thường người sử dụng nhập câu phủ định/ nghi ngại vấn

- many + danh kể từ số nhiều; thông thường người sử dụng nhập câu phủ định/ nghi ngại vấn

Lời giải chi tiết:

1. many

2. any

3. much

4. some

5. a

1. How many books are there in your bag?

(Có từng nào cuốn sách nhập cặp của bạn?)

2. There isn't any milk in the fridge.

(Không còn tý sữa nào là ở bên trong gầm tủ rét mướt.)

3. How much sugar bởi you need for your tea, Mum?

(Mẹ cần thiết từng nào đàng mang lại ly trà của u ạ?)

4. We need đồ sộ buy some new furniture for the house.

(Chúng tôi cần thiết mua sắm một trong những vật dụng thiết kế bên trong mới mẻ mang lại căn nhà.)

5. There is a big cave in this area.                  

(Có một hố động rộng lớn nhập điểm này.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Modal verb: must/ mustn’t

(Động kể từ khuyết thiếu: phái/ ko được)

4. Fill each blank with must or mustn't.

(Điền vào cụ thể từng vị trí rỗng với must hoặc mustn’t.)

1. You_________leave the khách sạn room before 12 o'clock.

2. You_________make lots of noise in the museum.

3. My mum says you_________always tell the truth.

4. You know you_________go đồ sộ bed with your shoes on.

5. I want đồ sộ speak English better. I_________practise more.

Phương pháp giải:

- must + V: phải

- mustn’t + V: ko được

Lời giải chi tiết:

1. must

2. mustn't     

3. must   

4. mustn't     

5. must

1. You must leave the khách sạn room before 12 o'clock.

(Bạn nên tách ngoài phòng tiếp khách sạn trước 12 giờ.)

2. You mustn't make lots of noise in the museum.

(Bạn ko được tạo nên tiếng ồn ở viện kho lưu trữ bảo tàng.)

3. My mum says you must always tell the truth.

(Mẹ tôi bảo rằng con cái nên luôn luôn trực tiếp thưa thực sự.)

4. You know you mustn't go đồ sộ bed with your shoes on.

(Bạn hiểu được các bạn ko được đem giầy chuồn ngủ nhưng mà.)

5. I want đồ sộ speak English better. I must practise more.

(Tôi ham muốn thưa giờ Anh chất lượng rộng lớn. Tôi nên rèn luyện nhiều hơn thế nữa nữa.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Read the classroom rules below. Write some more rules for you and your classmates.

(Đọc quy ấn định nhập lớp học tập bên dưới. Viết một trong những quy ấn định mang lại em và chúng ta nhập lớp của em.)

1. We must arrive on time.

(Chúng tớ nên cho tới chính giờ.)

2. We mustn't pick flowers in the school garden.

(Chúng tớ ko được hái hoa nhập vườn ngôi trường.)

3. We must...........................

4. We mustn't ......................

5. .........................................

Lời giải chi tiết:

1. We must arrive school on time.

(Chúng tớ nên cho tới ngôi trường chính giờ.)

2. We mustn't get out of class before breaktime.

(Chúng tớ ko được thoát khỏi lớp trước giờ giải lao.)

3. We must raise our hands when we want đồ sộ ask questions in classroom.

(Chúng tớ nên giơ tay Lúc ham muốn đặt điều thắc mắc nhập lớp học tập.)

4. We musn't gossip in class.

(Chúng tôi ko thì thầm phiếm nhập lớp.)

5. We must be gentle with each other.

(Chúng tớ nên ăn ở chất lượng cùng nhau.)

6. We mustn't eat during lesson.  

(Chúng tớ ko được ăn nhập giờ học tập.)