Tịnh Khẩu Nghiệp Chân Ngôn (Tiếng Phạn), Bạch Y Thần Chú Tịnh Khẩu Nghiệp Chân Ngôn

(Trước khi vào tụng các kinh, chúng ta tụng nghi thức khai kinh nầy trước. Sau đó mới vào thẳng trong chánh văn của các kinh. Đây là nghi thức phổ thông nhứt. Trừ trường hợp đặc biệt, một số kinh có nghi thức khai kinh riêng của kinh đó.)

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:

Bạn đang xem: Tịnh Khẩu Nghiệp Chân Ngôn (Tiếng Phạn), Bạch Y Thần Chú Tịnh Khẩu Nghiệp Chân Ngôn

Án lam.

(7 lần)

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, ta bà ha.

(3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:


Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám

. (3 lần)

AN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN:

Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha

. (3 lần)

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng

. (3 lần)

DÂNG HƯƠNG:

Con dâng hương giới, hương định, hương tuệ,Hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến,Năm thứ hương này kết thành đài mây sáng trưng pháp giớiCúng dường mười phương thường trụ Tam BảoKhắp huân các chúng sanh đều phát lòng Bồ ĐềXa lìa các vọng hoặc, trọn nên đạo vô thượng.

Xem thêm: ví dụ về chiến lược khác biệt hóa sản phẩm

Đấng Pháp Vương Vô ThượngBa cõi chẳng ai bằngThầy dạy khắp Trời NgườiCha lành chung bốn loàiQuy y tròn một niệmDứt sạch nghiệp ba-kỳ.(ba a tăng kỳ kiếp) Xưng dương cùng tán thánỨc kiếp không cùng tận. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặngĐạo cảm thông không thể nghĩ bànLưới Đế Châu ví Đạo TràngMười phương Phật bảo hào quang sáng ngờiTrước bảo tọa thân con ảnh hiệnCúi đầu xin thệ nguyện quy y.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:


-

Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. (đồng lạy một lạy)

-

Nam mô Ta Bà Giáo-chủ, đại từ đại bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ tát. (đồng lạy một lạy)

-

Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ tát. (đồng lạy một lạy)

TÁN HƯƠNG

Lò hương vừa bén chiên đànKhói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xaLòng con kính ngưỡng thiết thaNgưỡng mong chư Phật thương mà chứng minh.Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

TRÌ NIỆM CHÚ ĐẠI BI

(Toàn thể đại chúng đều tụng)

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát

(3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni: Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô A rị gia bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đá, na ma bà dà ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.

Xem thêm: dự án cải thiện môi trường nước thành phố huế


Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, đồ lô đồ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha.Tất ra tăng a mục khư gia, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà rị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. "Án tất điện đô mạn đà ra bạt đà dạ ta bà ha". (câu chót 3 lần)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

(3 lần)

KỆ KHAI KINH

Pháp Phật cao sâu rất nhiệm mầuNgàn muôn ức kiếp dễ hay đâuCon nay nghe thấy xin vâng giữChân nghĩa Như Lai hiểu thật sâu.

Lật qua trang: