trộn 250ml dung dịch hỗn hợp hcl 0 08m và h2so4 0 01m

Câu hỏi:

22/06/2019 136,902

Trộn 250 ml dd lếu ăn ý HCl 0,08 mol/l và H2SO4 0,01 mol/l với 250 ml dd Ba(OH)2 sở hữu mật độ x mol/l  nhận được m gam kết tủa và 500 ml dd sở hữu pH = 12. Hãy tính m và x. 

Bạn đang xem: trộn 250ml dung dịch hỗn hợp hcl 0 08m và h2so4 0 01m

C. 0,06M và 0,5825 gam

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

nBa(OH)2 = 0,25 x mol; nOH-= 0,5x mol

nH+ = 0,025 mol, nSO4(2-) = 0,0025 mol

H++ OH- → H2O

0,025         0,025 mol

Dung dịch sau phản xạ sở hữu pH = 12 nên OH-

nOH-  = 0,5x- 0,025

[OH-]= nOH- dư/ Vdd = (0,5x- 0,025)/0,5 =10-2 suy ra  x= 0,06 M

Ba2++      SO42-  → BaSO4

0,015   0,0025       0,0025 mol

mBaSO4 = 0,5825 gam

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trộn 100ml hỗn hợp bao gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400ml hỗn hợp bao gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M nhận được hỗn hợp X. Tính pH của hỗn hợp X ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2:

Cho m gam lếu ăn ý Mg, Al vô 250ml dd X chứa chấp lếu ăn ý axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M, nhận được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dd Y (coi thể tích hỗn hợp ko đổi). Dung dịch Y sở hữu pH là

A. 1.

B. 6.

C. 7.

D. 2.

Xem thêm: lợi ích và tác hại của facebook bằng tiếng anh

Câu 3:

Dung dịch X sở hữu chứa: 0,07 mol Na+, 0,02 mol SO42- và x mol OH-. Dung dịch Y sở hữu chứa chấp ClO4-, NO3- và hắn mol H+; tổng số mol ClO4- và NO3- là 0,04. Trộn X và Y được 100ml hỗn hợp Z. Dung dịch Z sở hữu pH (bỏ qua quýt sự năng lượng điện li của nước) là:

A. 1.

B. 12.

C. 13.

D. 2.

Câu 4:

Một hỗn hợp X sở hữu chứa chấp 0,01 mol Ba2+; 0,01 mol NO3-; a mol OH- và b mol Na+. Để hòa hợp ½ hỗn hợp X người tao nên dùng 200ml hỗn hợp HCl 0,1M. Khối lượng hóa học rắn nhận được khi cô cạn hỗn hợp X là:

A. 1,68 gam

B. 3,36 gam

C. 2,52 gam

D. 5,04 gam

Câu 5:

Cho dung dịch X gồm: 0,007 mol Na+; 0,003 mol Ca2+; 0,006 mol Cl-; 0,006 mol HCO3-   và 0,001 mol NO3-. Để loại bỏ hết Ca2+ vô X cần một lượng vừa vặn đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH)2. Giá trị của a là

A. 0,222

B. 0,120

C. 0,444

D. 0,180

Câu 6:

Dung dịch X chứa chấp 0,02 mol Al3+; 0,04 mol Mg2+; 0,04 mol NO3-; x mol Cl- và hắn mol Cu2+. Cho X tính năng không còn với hỗn hợp AgNO3 dư, nhận được 17,22 gam kết tủa. Mặt không giống, cho tới 170ml hỗn hợp NaOH 1M vô X, nhận được m gam kết tủa. sành những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là:

A. 5,06

B. 3,30

C. 4,08

Xem thêm: máy tính cá nhân đầu tiên ibm pc/xt 1983

D. 4,86