viết chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau

Chính mô tả – Tuần 1: SBT Tiếng Việt lớp 3 – trang 2. Điền nhập vị trí trống; Viết chữ và tên tự không đủ nhập bảng sau…

1: Điền nhập vị trí trống

Bạn đang xem: viết chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau

a) l hoặc n

hạ… ệnh,                         …ộp bài bác,                 hôm …ọ

b) an hoặc ang

đ… hoàng ,                      đ…..ông ,             s….. loáng

2: Viết chữ và tên tự không đủ nhập bảng sau

Advertisements (Quảng cáo)

Số loại tự

Chữ cái

Tên chữ cái

1

a

a

2

 ……..

á

3

 ……..

4

b

 ……..

5

c

 ……..

6

 ……..

xê hát

7

d

 ……..

8

đ

 ……..

9

e

 ……..

10

ê

 ……..

Xem thêm: hoàng hạc lâu tống mạnh hạo nhiên chi quảng lăng

1: Điền nhập vị trí trống

a) l hoặc n

Advertisements (Quảng cáo)

hạ lệnh                           nộp bài                     hôm n

b) an hoặc ang

đàng hoàng                     đàn ông                    sáng loáng

2: Viết những chữ và tên tự không đủ nhập bảng sau :

Số loại tự

Chữ cái

Tên chữ cái

1

a

a

2

ă

á

3

â

4

b

5

c

6

ch

xê hát

7

d

8

đ

đê

9

e

e

Xem thêm: x^3+1=2 căn bậc 3 2x 1

10

ê

ê