we take in doing the washing up cleaning the floor and watering the flowers

Câu hỏi:

21/03/2020 59,880

D. turns

Bạn đang xem: we take in doing the washing up cleaning the floor and watering the flowers

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Kiến thức về cụm động từ

Take turns: thứu tự, thay cho phiên nhau

Tạm dịch: Chúng tôi thay cho phiên nhau cọ chén bát, vệ sinh mái ấm và tưới nước mang đến hoa.

Các cụm động kể từ khác:

Take out: gửi đồ vật gi tê liệt rời khỏi ngoài

Take sb around: dẫn ai tê liệt chuồn thăm hỏi thú, trình làng cái gì

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

After graduating from university, I want vĩ đại ______ my father's footsteps.

A. follow in         

B. succeed in        

C. go after   

D. keep up

Câu 2:

The archaeological excavation _____ vĩ đại the discovery of the ancient thành phố lasted several years.

A. led         

B. leading    

C. to lead    

D. being led

Câu 3:

I don't know what vĩ đại say vĩ đại break the _____ with someone I've just met at the tiệc nhỏ.

A. air          

Xem thêm: hãy tả lại hình ảnh cây đào vào dịp tết đến xuân về

B. ice          

C. leg 

D. rule

Câu 4:

The director informed that no candidate ______ all the criteria for the administrative position.

A. completed       

B. fulfilled   

C. achieved           

D. suite

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

You can feel more at ease by taking part in group dating. It’s the only way.

A. By taking part in group dating can you only feel more at ease.

B. Only by taking part in group dating can you feel more at ease.

C. The only way you are by taking part in group dating can feel more at ease.

D. The way you can feel more at ease is taking part in only group dating.

Câu 6:

Most of the students in that special school are making good progress, but Michael is a _____ case.

A. hopefully        

B. hopeless 

C. hopeful   

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 160

D. hopelessly